Tagged: การขนส่ง


กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คืออะไร ?

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คืออะไร ?

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบ่งออกเป็นดังนี้ การจัดหา (Procurement) เป็นการจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ป้อนเข้าไปยังจุดต่างๆในสายของห่วงโซ่อุปทาน จากตัวอย่างข้างต้น หากโรงงานได้...

ซัพพลายเออร์ (Supplier) คืออะไร ?

ซัพพลายเออร์ (Supplier) คืออะไร ?

ซัพพลายเออร์ (Supplier) หมายถึง คนหรือองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจอื่น การค้นหาซัพพลายเออร์ที่ให้ราคาดี (ถูกกว่าของรายอื่น) เปรียบเสมือนหัวใจของความสำเร็จของธุรกิจ การต่อรองกับซัพพลายเออร...

การขนส่ง (Transportation) คืออะไร ?

การขนส่ง (Transportation) คืออะไร ?

การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services) จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง และการขนส่งผลิตผลในประเทศไทยส่วนมากยังคงใช้ระบบการขนส่งด้วยรถธรรมดา ...