free hit counter
กองโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

กองโลจิสติกส์

2 Articles
0 1
1

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรรม กองโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมให้นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สมัครเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ Logistics Innovation Award 2019 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด เป็นผู้ที่กำลังศึก…

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดการประกวด LogisticsInnovationAward2018 “นวัตกรรมด้านโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษา สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย” โดยให้นิสิต/นักศึกษาส่งผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประกวด เพื่อชิง…