free hit counter
กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ | logisticafe.com

Press ESC to close

กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

1 Article
0 1
1

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือใน กลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุต…