free hit counter
กระทรวงพาณิชย์ | logisticafe.com

Press ESC to close

กระทรวงพาณิชย์

9 Articles
0 0
1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ให้บริการโลจิสติกส์เข้าประกวด รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี2562 (Excellent Logistics Management Award 2019) หรือ ELMA 20…

0 2
1

ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) บริการที่ช่วยเหลือด้านศุลกากร เอกสารนำเข้าและส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (OSEC) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีบริการให้คำปรึกษาข้อมูลด้านโลจิสติกส์ พิธีการศุลกากร เ…

0 0
1

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 (Excellent Logistics Management Award 2018) หรือ ELMA 2018” รางวัลแห่งเกียรติย…

0 0
1

สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  จัดสัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ วันที่ 12-15 ก.ย. 60 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเ…

0 1
1

สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ” โดยมีวิทยากรชั้นนำทั้งภาควิชาการ และบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำมาร…

0 0
1

โครงการของสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย การบริหารงานและจัดการด้านโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นแนวทางหลักในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของทุกภาคธ…