fbpx

Tagged: กระทรวงพาณิชย์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดประกวด Excellent Logistics Management Award 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 (Excellent Logistics Managem...

สัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV

สำนักส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  จัดสัมมนาเจาะลึกโลจิสติกส์ เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเครือข่ายธุรกิจใน CLMV จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเ...

[สัมมนาฟรี] สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ”

สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมสู่การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีความเป็นเลิศ” โดยมีวิทยาก...

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์

โครงการของสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย การบริหารงานและจัดการด้านโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นแนวทางหลักใ...

สัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ”

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ จัดสัมมนาโครงการ One Stop Export Service Center (OSEC) Clinic 2016 ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสการค้าอาเซียน เซียนยุทธศาสตร์สร้า...

การสัมมนา เรื่อง “โอกาสของอุตสาหกรรมไทยในตลาดการค้าเสรี ในกลุ่มประเทศ CLMV”

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดการสัมมนา เรื่อง “โอกาสของอุตสาหกรรมไทย...

The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 ณ บางนา

Thailand International Logistics Fair 2009 งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ครบครัน และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด ASEAN Logistics Networks งาน Thailand International Logistics Fair 2...