ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) คืออะไร ?

ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายตัวสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับก...