แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s : 5 force model (five force model) คืออะไร ?

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (Five For...