free hit counter
logistiCafe.com ความรู้พื้นฐานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | Page 63 of 78

Press ESC to close

บาร์โค้ด (Barcode) หรือ รหัสแท่ง คืออะไร ?

บาร์โค้ด (Barcode) หรือ รหัสแท่ง หมายถึง สัญลักษณ์ (Symbol) ที่อยู่ในรูปของแท่ง โดยจะใช้เครื่องอ่าน ที่เรียนว่า Scanner (เครื่องยิงบาร์โค้ด) เป็นตัวอ่านข้อมูล ที่อยู่ในรูปของ รหัสแท่ง เป็นข้อมูล ที่เป็นตัวเลข หรือ ตัวอักษร ที่มนุษย์สามารถเข้าใจ …

ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ราคาแพง และมีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermit ten Production) …

ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คืออะไร ?

สรุปประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ทำการผลิตที่ลูกค้าต้อง…

ประเภทของการขนส่ง (Transportation) แบ่งออก 5 ประเภท อะไรบ้าง ?

ประเภทของการขนส่ง (Transportation) แบ่งทั้งหมด 5 ประเภท โดยการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ประเภทของการขนส่ง สามารถ…

ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คืออะไร ?

สรุปทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คือ หลักการที่ประกอบด้วย การกำจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และ การทำให้ง่าย (Simplify) ซึ่งเป็นหลักการง่าย ๆ อธิบายดังนี้ E = Eliminate หมายถึง การตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำ…

Forward Contract คืออะไร ?

Forward Contract หมายถึง สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยผู้ซื้อและผู้ขายทำการ ตกลงซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่งๆ ในจำนวนที่แน่นอนในปัจจุบัน แต่กำหนดวันที่ส่งมอบกันในอนาคต ผู้ส่งออกจะใช้ Forward Contract เมื่อผู้ส่งออกต้องการทราบ…