แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s : 5 force model (five force model) คืออะไร ?

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (Five Force Model) มีดังนี้ 1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่ การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานจำนวนมาก ซึ่งทำให้ต้นทุนของสินค้าลดต่ำลง เพราะสามารถลดต้น...