Fifth Party Logistics (5PL) คืออะไร ?

Fifth Party Logistics หรือ 5PL หมายถึง ธุรกิจที่ถูกพัฒนาเพื่อการให้บริการ E-Business Market ซึ่งเป็นผู้จัดหา 3PL และ 4PL เหล่านี้จะทำการบริหารผู้มีส่วนร่วมในโซ่อุปทาน ผ่านระบบ E-Commerce โดยเป็นกุญแจเพื่อความสำเร็จในด้านระบบสารสนเทศ 5PL สร้างในความสำเร็จของ 4PL ในการออกแบบและการดำเนินสร้างสรรค์ความย...

Cross Dock (ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า) คืออะไร ? คลังสินค้าใช้สำหรับในการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน

Cross Dock (ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า) หมายถึง คลังสินค้าใช้สำหรับในการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง หน้าที่สำคัญๆ ต่อการดำเนินการของ Cross Dock คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Cross Dock Terminal / Truck Transfe...

5 force model (five force model) หรือ Porter’s Five Competition Forces Model คืออะไร ?

Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (five force model) หมายถึง ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพอร์ตเตอร์ (Porter) เพื่อนำมาใช้ในประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งพอร์ตเตอร์เห็นว่ามีปัจจัยที่สำคัญที่จะต้องนำมาวิเคราะห์ 5 ปัจจัย เพื่อลดจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้ตนเองโดยทั่วๆ ไป Buyer Power อำนาจของผ...

ความแตกต่าง Third Party Logistics (3PL) ระหว่าง Fourth Party Logistics (4PL)

3PL อ่านว่า Third Party Logistics หมายถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ ให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆ แก่ลูกค้า เป็นต้นว่าทำหน้าที่จัดส่งชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์มาให้โรงงาน จัดส่งสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้ว จากโรงงานไปให้ร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่าย โดยทั่วไปแล้ว 3PL จะให้ บริการหลายอย่างเช่น การขนส่ง คลังสินค้า เพื...

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) คืออะไร ?

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ (ความผันแปร) ตามลำดับเวลา แบ่งออกเป็น T – ค่าแนวโน้ม , S – ค่าการผันแปรตามฤดูกาล , C – ค่าการผันแปรตามวัฎจักร , I – การผันแปรเนื่องจากเหตุการณ์ไม่ปกติ ค่าแนวโน้ม (Long Term Trend  : T)  ค่าแนวโน...

Jidoka (จิ-โด๊-กะ) คืออะไร ?

Jidoka (จิ-โด๊-กะ) หมายถึง เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการป้องกันความผิดพลาดในการทำงานที่อาจจะทำให้สินค้าเสียเกิดขึ้น หรือในทุก ๆ กระบวนการ หากเกิดการผิดพลาดขึ้น จะมีระบบอัตโนมัติเพื่อหยุดยั้งการส่งสินค้าที่มีความเสียหายหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ไปยังกระบวนการต่อไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าสาเ...

เงินเดือนในอาชีพโลจิสติกส์ (logistics) ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

เงินเดือนของอาชีพ logistics (โลจิสติกส์) เท่าไหร่ ? ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Inventory management, Warehouse , Delivery , Material Supplyดังนี้ Supply Chain Manager :100,000-200,000 Logistics Manager :60,000-80,000 Logistics Project Manager: 90,000-150,00...