Door-to-Door คืออะไร ?

การส่งแบบ Door-to-Door หมายถึง การบริการรับ-ส่งพัสดุรวดเร็วถึงสถานที่ของผู้รับภายใน 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง กรณีส่งเร่งด่วน และภายใน 36 ช…

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) : ระบบ WMS สามารถ Reserveพื้นที…

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Logistics Showcase ครั้งที่ 9 การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ {หมดเขตแล้ว}

กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 9 การเสวนา เรื่อง การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ จัดใน วันจันทร์ท…

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ?

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) มีทั้งหมด 13 กิจกรรม โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม หมายถึง กลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่…

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) คืออะไร ?

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) หมายถึง ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคล…

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก รุ่นที่ 2 {ปิดการรับสมัคร}

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้ดำเนิน โครงการ Workshop เพื่อลดต้…