เทคนิคการจำ Incoterms 2000 เข้าใจง่าย จำง่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่

Incoterms 2000 จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1. กลุ่ม E (ออกจากต้นทาง – Departure) ได้แก่ EXW – EX Works (ระบุสถานที่ต้นทาง…

การกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (safety stock) คืออะไร ?

การกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (safety stock) หมายถึง การกำหนดจำนวนสินค้าที่ควรมีสำรองไว้เพื่อไม่ให้เสียโอกาส เช่น ชิ้นส่วน ก ถ้าขาดไปจะทำให้กิจการไม่สาม…

VMI (Vendor Managed Inventory) คืออะไร ?

VMI (Vendor Managed Invetory) หมายถึง การประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมาชิกใน Supply เพื่อลด Bullwhip effect โดยผู้ผลิตจะเป็นผู้บริหารสินค้าคง…

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) คืออะไร ?

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) 1.ต้นทุนสินค้าเสื่อม (Obsolescence) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าไม่สามารถขาย…

ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คืออะไร ?

ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คือ ระบบติดตามการขนส่งด้วย RFID สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกสาขาในงานอุตสาหกรรมและการจัดการ supply …

Maintenance Repair Operation (mro) คืออะไร ?

MRO ย่อมาจากคำเต็ม Maintenance Repair Operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในโรงงานหรืออาคารในงานบำรุงรักษาประจำรอบ (Preventi…