งานสัมมนา Logistics Talk ครั้งที่ 9 {หมดเขตแล้ว}

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม...

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) {หมดเขตแล้ว}

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) วันท...

Reverse Logistics (โลจิสติกส์ย้อนกลับ) คืออะไร ?

Reverse Logistics (โลจิสติกส์ย้อนกลับ) หมายถึง กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายัง...

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (Warehouse Activities) ตอนที่ 1

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (Warehouse Activities) 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นกา...

ความแตกต่าง Freight forwarder และ Freight management คืออะไร ?

Freight forwarder  หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทซึ่ง ให้บริการรับสินค้า รวบรวมส...

ความแตกต่าง End-of-life ระหว่าง End-to-end

End-to-end   หมายถึง กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจร กระบวนการดำเนินการ ด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร การ...

ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) คืออะไร ?

ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (O...