โซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คืออะไร ?

โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น...

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า มีอะไรบ้าง ?

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า หมายถึง เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้า...

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) หมายถึง สิ่งที่เป็นไปได้ เพื่อนำไปสู่การนำเส...

การจัดซื้อ (Purchasing) คืออะไร ?

การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องกา...

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory)  แบ่งออกได้ดังนี้… 1.สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวี...

ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ FIFO (first in first out) 1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน 100 ชิ้น...