ประเภทของสินค้าคงคลัง (Types of Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของระบบสินค้าคงคลัง (Types of Inventory) แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบสินค้าคงคลัง ประเภทรายการเดียวจากคลังเดียว (Single-item , Si…

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) คืออะไร ?

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการทํากิจกรรมต่างๆทางการผลิต แล้วสร้างเป็นฐานข้อมู…

สัมมนาฟรี! เจาะลึก AEC กับ Logistics Excellence Training 2013

บุกตลาดการค้าเจาะลึก AEC กับ Logistics Excellence Training 2013 สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จึงจัดโครงการอบรมสัมมนา …

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ (Air transport) กับการขนส่งสินค้าทางเรือ (Transport)

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ กับการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ (Air transport)ได้เปรียบ – ในด้านความเร็ว – ความถี่ของหมายกำหนดการบิน &#82…

ความหมายระหว่าง Supply Chain , Value Chain และ Supply Chain Management คืออะไร ?

โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการคือส่งถึงมื…