ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) คืออะไร ?

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) 1.ต้นทุนสินค้าเสื่อม (Obsolescence) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าไม่สามารถขายได้ในราคาปกติอีกต่อไป ซึ่งจริง ๆ แล้วคือต้นทุนที่เกิดจากการถือสินค้าคงคลังนั้นไว้เกินช่วงอายุที่สามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ (Useful life) 2.ต้นทุนสิ...

ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คืออะไร ?

ระบบติดตามการขนส่ง (Fleet Management System) คือ ระบบติดตามการขนส่งด้วย RFID สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับทุกสาขาในงานอุตสาหกรรมและการจัดการ supply chain สามารถเก็บข้อมูลตามจุดที่ต้องการได้สะดวกและเพิ่มเติมได้โดยง่าย สามารถประมวลผลนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วทันต่อการใช้งาน สามารถนำข้อมูล...

Maintenance Repair Operation (mro) คืออะไร ?

MRO ย่อมาจากคำเต็ม Maintenance Repair Operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในโรงงานหรืออาคารในงานบำรุงรักษาประจำรอบ (Preventive Maintenance) หรือเพื่อใช้ซ่อมบำรุงเฉพาะหน้า (Corrective Maintenance) เป็นกลุ่มอะไหล่ที่ใช้ประจำ ต้นทุนในการค้นหา (Search Cost) บ่อยครั้งที่ต้นทุนใน...

ลักษณะสินค้าที่เป็น Dead Stock (เดสสต็อก) คืออะไร ?

Dead Stock (เดสสต็อก) หมายถึง สินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน) เป็นสินค้าเก่าเก็บ ที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเก็บเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหมดอายุ สินค้าเสียหาย สินค้าตกรุ่น ประกอบด้วย Reject cargoes สินค้าคืนจากลูกค้าและขายไม่ได้ Da...

สินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ ส่วน การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) หมายความถึงการเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการของกิจการดำเนินไปอย่...

คลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

คลังสินค้า (Warehouse) หมายถึง สถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จำหน่ายสินค้า และโกดัง ฯลฯ คำว่า คลังสินค้า (Warehouse) จึงเป็นคำที่มีความหมายรวมๆ ส่วนจะเรียกว่าอะไร ก็ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่ละประเภท คลังส...

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) คืออะไร ?

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส่ง จะต้องเป็นการขนส่งให้ทันตามเวลาที่กำหนด Just-in-time (jit) ในการขนส่ง  โดยมีเงื่อนไขในการขนส่ง 4R ประการ  คือ 1. ส่งสินค้าได้ทันเวลา (Right Time) คือ ไม่ไปส่งสินค้าก่อนเวลาที่ลู...