ประเภทคลังสินค้า (warehouse) คืออะไร ?

ประเภทของคลังสินค้า ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คลังสินค้าสาธารณะ (Public warehouse) เช่น องค์การคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เปิดให้บริการเช่า โดยทำสัญญาเช่า มีหลายชนิด เช่น 1.1 คลังสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไป (General merchandise warehouse) 1.2 คลังสินค้าพิเศษ (Special commodity warehouse) เช่น คลังสินค้า...

การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คืออะไร ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุหรือสินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน อาจเป็นการดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ ส่วน การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการของกิจการดำเนินไปอย่างราบรื่น ผ...

ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehousing cost) คืออะไร ?

ต้นทุนการบริหารคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ประกอบไปด้วย 2 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ต้นทุนการบริหารคลังสินค้า (Warehousing cost) เกิดจากการดำเนินกิจกรรมการให้บริการภายในคลังสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งมีลักษณะเดียวกับต้นทุนการขนส่งที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานเองที่เ...

lead logistics provider – ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลัก (LLP) คืออะไร ?

lead logistics provider (LLP) หมายถึง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลัก ที่มีการปฏิบัติการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ บริษัทอาจจะมีการจัดจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลายรายในแต่ละกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ทำให้บริษัทต้องมีความยุ่งยากในการบริหารผู้ให้บริการโลจิสติกส์เหล่านี้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระการบริหารลง บริษัทอาจจ...

ความแตกต่าง 4P vs 4C คืออะไร ?

ความแตกต่าง 4P’s vs 4C’s ในมุมมองของ Customer Relationship Management (CRM) 1. Product -> Consumerเพราะ คุณจะไม่สามารถขายของที่คุณผลิตได้ แต่คุณจะสามารถขายของที่ผู้บริโภคต้องการได้ การเน้นไปที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ Customer is the King.กำลังกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์การให้ความสนใจ และ...

แนวคิดของ PDCA (Plan Do Check Act) คืออะไร ?

แนวคิดของ PDCA (Plan Do Check Act)  มาจากคำภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ผู้คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิวฮาร์ท (Walter Shewhart ) ผู้บุกเบิกการใช้สถิติสำหรับวงการอุตสาหกรรม และ เอดวาร์ด เดมมิ่ง (W.Edwards Deming) ด้านการบริหารคุณภาพ นำมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานของพนักงานภายในโรงง...

ความแตกต่าง Logistics กับ Supply Chain Management

โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึ...

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คืออะไร ?

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือขององค์กร โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง...