ตัวอย่างคำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง : คำนวณ eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ  การกำหนดปริมาณการจัดซื้อที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด eoq หรือ Economic Order Quantity ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ต่ำที่สุด หรือประหยัดที่สุด สูตร : √ 2DS / IC (2 x d x s ทั้งหมด แล้วจากนั้นหารด้วย...

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) คืออะไร ?

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) หมายถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีก ด้วย รวมทั้งเสริมสร้งศักยภาพทางการแข่งขันในยุคการค้าเสรี ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันอย...

SKU (Stock Keeping Unit) คืออะไร ? รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า

SKU (Stock keeping Unit) – เอส-เค-ยู  รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า เป็นรายการสินค้า การจำแนกสินค้าเป็นหน่วย หน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดเก็บสินค้า สินค้า 1 รายการ อาจจะมีหลาย เช่น แป้ง 1 ชนิด อาจจะมี 5 SKU ประกอบด้วยภาชนะบรรจุ สีเขียว,ส้ม,เหลือง,ฟ้า,ส้ม ซึ่ง จะเป็นหน่วยเฉพาะ...

เรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจบมาทำงานอะไร ?

เรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจบมาทำงานอะไร ? สำหรับคนกำลังสงสัย หรือลังเลที่กำลังจะเรียนในสาขาวิชานี้ จะต้องทำงานอยู่แค่ในคลังสินค้า (warehouse) อย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ หรือยังมีตำแหน่งานอื่นๆ ใ้ห้ทำกันอีก วันนี้ไปพบค้นข้อมูลมาส่วนหนึ่ง เลยรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ด้านระดับเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น ฝ่ายจ...

ทฤษฎี EOQ (Economic Order Quantity) ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

ทฤษฎี eoq หรือ economic order quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า (Carrying Cost) (ค่าใช้จ่ายสองตัวน...

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ?

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า หรือวัตถุที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนต้องถูกออกขายก่อน หรื...

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า คืออะไร ?

ความหมายของนายคลังสินค้า คือ : บุคคล คือ คนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นประจำ ทำหน้าที่ คือ เก็บรักษาสินค้าที่ฝาก ทำแล้วต้องได้รับบำเหน็จ คือค่าตอบแทนนั้นเอง ฟรีไม่ได้ เป็นปกติ คือถาวรไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราว นายคลังสินค้าจะเป็นเจ้าของคลังสินค้า(สถานที่)หรือไม่ไม่สำคัญ จะเช่าสถานที่นั้นก็ได้ หน้าที่ของนา...

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร ?

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) หมายถึง หน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) โดยการตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จำนวน ,สภาพ และคุณภาพ คลังสินค้าทุกประเภทจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ทรงสิทธิในความเป็นเจ...

ความแตกต่างคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System)

เทคโนโลยี Automated storage/retrieval systems (AS/RS) เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและ ความสามารถในการจัดเก็บ เพิ่มความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน ลดความสูญเสียจากของเสียหรือของหาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า จากการจัดส่งที่เร็วขึ้น การควบคุมส...

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ jit คืออะไร ? ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หมายถึง การผลิตหรือการส่งมอบ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยใช้ความต้องการของลูกค้ากำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ  “สิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ” ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลากรในส่วนงานต่างๆ ที่ต้องการงานระหว่างทำ (Wor...