First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ?

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า หรือวัตถุที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนต้องถูกออกขายก่อน หรือนำมา...

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า คืออะไร ?

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า ก่อนอื่น…เนื้อหาบทความนี้เป็นภาษากฏหมายเป็นส่วนใหญ่ และได้นำบ้างส่วนที่อ่านแล้วพอเข้าใจเลยเอาลงในเว็บ เพื่อให้เข้าใจในระดับหนึ่ง…ของหน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า ความหมายของนายคลังสินค้า คือ : บุคคล = คนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นประจำ ทำหน้าที่ คือ เก็บรักษาสิน...

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร ?

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) หมายถึง หน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) โดยการตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จำนวน ,สภาพ และคุณภาพ คลังสินค้าทุกประเภทจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ทรงสิทธิในความเป็นเจ...

ความแตกต่างคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System)

เทคโนโลยี Automated storage/retrieval systems (AS/RS) เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและ ความสามารถในการจัดเก็บ เพิ่มความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน ลดความสูญเสียจากของเสียหรือของหาย เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า จากการจัดส่งที่เร็วขึ้น การควบคุมส...

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ jit คืออะไร ? ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หมายถึง การผลิตหรือการส่งมอบ วัตถุดิบ สินค้า หรือบริการ โดยใช้ความต้องการของลูกค้ากำหนดปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ “สิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ” ซึ่งหมายรวมถึงบุคคลากรในส่วนงานต่างๆ ที่ต้องการงานระหว่...

Third party logistics provider (3PL) – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

3PL (Third Party Logistics)  หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน Outsource ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้า (Warehouse) หรือ การขนส่ง (Transportation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ลดต้นทุน และสำเร็จได้ด้วยความรวดเร็ว ผู้ให้บริการลอจิสติกส์บุ...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า ERP เป็น เครื่องมือช่วยในการบริหารงานขององค์กร โดยรวมระบบงานหลักต่างๆ ทั้งหมดในบริษัท เข้าด้วยกัน เป็นระบบงานที่สัมพันธ์ต่อเนื...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 1}

EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ ระบบการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร 2 องค์กรขึ้นไป สามามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น ใบกำกับสินค้า (invoices) , ใบขนของ (Bill Of Lading) , และใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Orders) และป...

Automated guided vehicle systems (AGV) คืออะไร ?

Automated guided vehicle systems (AGV) หมายถึง อุปกรณ์ประเภท AGV มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ประเภท Industrial Truck แตกต่างที่ AGV ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และถูกกำหนดเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจน ไม่ต้องใช้คนขับ การเลือกใช้อุปกรณ์ประเภท AGV มักต้องลงทุนสูง ทั้งค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุม การติดตั้งเส้นทางซึ่งอ...

Automated storage/retrieval systems (as/rs) คืออะไร ?

ระบบการจัดเก็บแบบ Automated storage/retrieval systems (as/rs) หมายถึง การทำงานของระบบจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การจัดเก็บวัสดุ, การรับวัสดุ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ขนถ่าย ที่ทำงานร่วมกับโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งสามารถออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับการทำงา...