Jidoka (จิ-โด๊-กะ) คืออะไร ?

Jidoka (จิ-โด๊-กะ) หมายถึง เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการป้องกันความผิดพลาดในการทำงานที่อาจจะทำให้สินค้าเสียเกิดขึ้น หรือในทุก ๆ กระบวนการ หากเกิดการผิดพลาดขึ้น จะมีระบบอัตโนมัติเพื่อหยุดยั้งการส่งสินค้าที่มีความเสียหายหรือคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ไปยังกระบวนการต่อไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าสาเ...

เงินเดือนในอาชีพโลจิสติกส์ (logistics) ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

เงินเดือนของอาชีพ logistics (โลจิสติกส์) เท่าไหร่ ? ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Inventory management, Warehouse , Delivery , Material Supplyดังนี้ Supply Chain Manager :100,000-200,000 Logistics Manager :60,000-80,000 Logistics Project Manager: 90,000-150,00...

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ ตัวอย่าง สินค้าวางกองเฉลี่ยได้ 5.00 เมตร คลังสินค้าค้าวางสินค้าจริง 4.00 เมตร ถ้ามีสินค้าวางกอง 5,000 ตารางเมตร ต้องการพื้นที่จริงเท่าไร วิธีทำ E = ประสิทธิผลในการใช้เนื้อที่ A = ความสูงจริง P = ความสามารถที่ทำได้ ประสิทธิภาพการวางกอง E = A / ...

milk run (มิลค์ รัน) คืออะไร ? ระบบการผลิตเพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งและลดปริมาณสินค้า

milk run (มิลค์รัน) หมายถึง หนึ่งในเทคนิคที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบ just-in-time (jit) เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของการขนส่งและ ลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยทางโรงงานนำคิด milk run ในการจัดรถบรรทุกในการวิ่งออกไปรับวัสดุจาก Supplier แต่ละรายตามเส้นทางที่จัดไว้ และทำการนัดหมายช่วงเวลาในการรับวัสดุ เมื...

ความแตกต่างระหว่างการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ความแตกต่างระหว่าง การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง เป็นการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของวัสดุนับจากวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก ผู้ส่งมอบ ผ่านคลังวัตถุดิบ ไ...

Piggy back (แบกมาแบกกลับ) คืออะไร ?

Piggy Back หรือ Ride หมายถึง การขนส่ง (Transportation) ร่วมระหว่างถนนกับรถไฟ ใช้กันมากในประเทศละติน อเมริการ และประเทศยุโรป เนื่องจากต้องการความรวดเร็ว แน่นอน และประหยัดที่ต้นทุนต่ำในช่วงการขนส่งทางรถไฟระยะไกล ประกอบด้วความคล่องตัวในการรวบรวม และการจัดส่งสินค้าในลักษณะ Door to Door โดยรถบรรทุก

Supply Chain (ซัพพลายเชน) มีผลต่อ Logistics (โลจิสติกส์) อย่างไร ?

Supply Chain (ซัพพลายเชน) หมายถึง เครือข่ายตั้งแต่การจัดหาสินค้าหรือบริการจนกระทั่งถึงส่งมอบสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า ประกอบด้วย Suppliers, Manufacturers, Distributors, Retailers, Wholesalers และ Customers หน้าที่หลักของการจัดการ Supply Chain (ซัพพลายเชน) จะมี 3 ส่วนคือ 1. Material Flow การไหล ขอ...

โลจิสติกส์ คืออะไร ? กระบวนการส่วนหนึ่งของในการขนส่งของการจัดการเท่านั้น

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ ใ...

ตัวอย่างคำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง : คำนวณ eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ  การกำหนดปริมาณการจัดซื้อที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด eoq หรือ Economic Order Quantity ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ต่ำที่สุด หรือประหยัดที่สุด สูตร : √ 2DS / IC (2 x d x s ทั้งหมด แล้วจากนั้นหารด้วย...

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) คืออะไร ?

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) หมายถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีก ด้วย รวมทั้งเสริมสร้งศักยภาพทางการแข่งขันในยุคการค้าเสรี ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันอย...