ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาในคงคลังได้อย่างไร ?

ระบบบริหารคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) ช่วยแก้ปัญหาการหาได้อย่างไร ? 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) : ระบบ WMS สามารถ Reserveพื้นที่ หรือจองพื้นที่ให้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการวางแผนการใช้พื้นที่ในคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะคลังสินค้าบางที่ไม่มีระบบที่ดี เมื่อรับสินค้าเข้าคลั...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Logistics Showcase ครั้งที่ 9 การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ {หมดเขตแล้ว}

กิจกรรมสัมมนา Logistics Showcase ครั้งที่ 9 การเสวนา เรื่อง การสร้างความได้เปรียบด้วยกลยุทธ์การบริหารจัดการการขนส่งอย่างมืออาชีพ จัดใน วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2553 เวลา 08.30 – 15.00 น. รายละเอียด การสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วย LSP โดย: ผู้แทนบริษัท Thai Logistics Alliance จำกัด ผู้แทนบริษัท Sia...

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) 13 กิจกรรมมีอะไรบ้าง ?

กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ (logistics activities) มีทั้งหมด 13 กิจกรรม โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม หมายถึง กลุ่มที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กรและกลุ่มที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนการทำงานขององค์กร กิจกรรมซึ่งถือเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม ส่วนที่เหลืออีก 5 กิจกรรม ถือเป็นกิจกรรมที่...

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) คืออะไร ?

ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control System) หมายถึง ภาระงานอันหนักประการหนึ่งของการบริหารสินค้าคงคลัง คือ การลงบัญชีและตรวจนับสินค้าคงคลัง เพราะแต่ละธุรกิจจะมีสินค้าคงคลังหลายชนิด แต่ละชนิดอาจมีความหลากหลาย เช่น ขนาดรูปถ่าย สีผ้า ซึ่งทำให้การตรวจนับสินค้าคงคลังต้องใช้พนักงานจำนวนมาก เพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก รุ่นที่ 2 {ปิดการรับสมัคร}

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ดังที่กล่าวมาแล้ว จึงได้ดำเนิน โครงการ Workshop เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับผู้ส่งออกเป็นครั้งแรกในปี 2552 โดยลักษณะการดำเนินโครงการข้างต้น ประกอบด้วยการอบรมความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์ให้กับบุคคลากรของบร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกวดแผนธุรกิจ Logistics Business Plan Challenge 2010 {หมดเขตแล้ว}

Logistics Business Plan Challenge 2010 powered by DHL รายละเอียด : เป็นความร่วมมือของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา/นานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งส่งเสริมคว...

เอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก หรือเอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วย 1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) Straight Bill of Lading Order Bill of Lading 3. ใบกำกับสินค้า (Invoice) Proforma Invoice Consular Invoice 4. ใบรับรองถิ่นกำเนิดของสินค...

สินค้าคงคลัง ABC (Activity Based Costing) ในงานบริหารคลังสินค้าอย่างไร ?

สินค้าคงคลัง ABC (Activity Based Costing) ในงานบริหารคลังสินค้า จะทำให้การควบคุมสินค้าคงคลังแตกต่างกันดังต่อไปนี้ A : ควบคุมอย่างเข้มงวดมาก ด้วยการลงบัญชีทุกครั้งที่มีการรับจ่าย และมีการตรวจนับจำนวนจริงเพื่อเปรียบเทียบกับจำนวนในบัญชีอยู่บ่อยๆ (เช่น ทุกสัปดาห์) การควบคุมจึงควรใช้ระบบสินค้าคงคลัง...