fbpx

ความแตกต่างระหว่างการบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

ความแตกต่างระหว่าง การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) และ การบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) การบริหารโลจิสติกส์ (Logistics Management) หมายถึง เป็นการบริหารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการเคลื่อนย้ายทางกายภาพของวัสดุนับจากวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนจาก ผู้ส่งมอบ ผ่านคลังวัตถุดิบ ไ...

Piggy back (แบกมาแบกกลับ) คืออะไร ?

Piggy Back หรือ Ride หมายถึง การขนส่ง (Transportation) ร่วมระหว่างถนนกับรถไฟ ใช้กันมากในประเทศละติน อเมริการ และประเทศยุโรป เนื่องจากต้องการความรวดเร็ว แน่นอน และประหยัดที่ต้นทุนต่ำในช่วงการขนส่งทางรถไฟระยะไกล ประกอบด้วความคล่องตัวในการรวบรวม และการจัดส่งสินค้าในลักษณะ Door to Door โดยรถบรรทุก

Supply Chain (ซัพพลายเชน) มีผลต่อ Logistics (โลจิสติกส์) อย่างไร ?

Supply Chain (ซัพพลายเชน) หมายถึง เครือข่ายตั้งแต่การจัดหาสินค้าหรือบริการจนกระทั่งถึงส่งมอบสินค้าหรือบริการถึงมือลูกค้า ประกอบด้วย Suppliers, Manufacturers, Distributors, Retailers, Wholesalers และ Customers หน้าที่หลักของการจัดการ Supply Chain (ซัพพลายเชน) จะมี 3 ส่วนคือ 1. Material Flow การไหล ขอ...

โลจิสติกส์ คืออะไร ? กระบวนการส่วนหนึ่งของในการขนส่งของการจัดการเท่านั้น

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ วัตถุดิบ เอกสาร จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง ในระยะเวลาชั่วคราวหรือระยะเวลายาวนาน โดยมีความพยายามในการจัดการกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ ให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ำที่สุด กระบวนการส่วนหนึ่งของ โลจิสติกส์ ในการขนส่ง ...

ตัวอย่างคำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง : คำนวณ eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ  การกำหนดปริมาณการจัดซื้อที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด eoq หรือ Economic Order Quantity ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ต่ำที่สุด หรือประหยัดที่สุด สูตร : √ 2DS / IC (2 x d x s ทั้งหมด แล้วจากนั้นหารด้วย...

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) คืออะไร ?

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) หมายถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังช่วยลดต้นทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีก ด้วย รวมทั้งเสริมสร้งศักยภาพทางการแข่งขันในยุคการค้าเสรี ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศต่างๆ ก่อให้เกิดการแข่งขันอย...

SKU (Stock Keeping Unit) คืออะไร ? รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า

SKU (Stock keeping Unit) – เอส-เค-ยู  รหัสของสินค้าหรือรายการสินค้า เป็นรายการสินค้า การจำแนกสินค้าเป็นหน่วย หน่วยที่เล็กที่สุดในการจัดเก็บสินค้า สินค้า 1 รายการ อาจจะมีหลาย เช่น แป้ง 1 ชนิด อาจจะมี 5 SKU ประกอบด้วยภาชนะบรรจุ สีเขียว,ส้ม,เหลือง,ฟ้า,ส้ม ซึ่ง จะเป็นหน่วยเฉพาะของสินค้านั้น ๆ Stor...

เรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจบมาทำงานอะไร ?

เรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจบมาทำงานอะไร ? สำหรับคนกำลังสงสัย หรือลังเลที่กำลังจะเรียนในสาขาวิชานี้ จะต้องทำงานอยู่แค่ในคลังสินค้า (warehouse) อย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ หรือยังมีตำแหน่งานอื่นๆ ใ้ห้ทำกันอีก วันนี้ไปพบค้นข้อมูลมาส่วนหนึ่ง เลยรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ด้านระดับเจ้าหน้าที่ต่างๆ เช่น ฝ่ายจ...

EOQ – Economic Order Quantity ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

EOQ หรือ Economic Order Quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า (Carrying Cost) (ค่าใช้จ่ายสองตัวนี้จะแป...

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ?

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะทำให้สินค้าเสียหายจากการหมดอายุคาสต็อค เป็นวิธีการใช้วัดต้นทุนของสินค้า โดยตั้งอยู่ในสมมติฐานว่าสินค้า หรือวัตถุที่ซื้อเข้ามาใช้ก่อนต้องถูกออกขายก่อน หรือนำมา...