Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) หมายถึง เป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด กำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการลดต้นทุน ให้ต้นทุนต่ำสุด และเวลา ตั้งแต่การผลิตจนส่งมอบสั้นที่สุด ถือว่า Stock เป็นต้นทุน จึงต้องทำการผลิตโดยไม่ให้เหลือของในคลัง TPS ประกอบด้วยวิธีการหลัก ๆ ประกอบด...

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) คืออะไร ?

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) เป็นวิธีการที่ใช้พยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยคาดว่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับยอดขายในปัจจุบันหรืออนาคต ยอดขายหรืออุปสงค์ในความเป็นจริงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้ม (Trend) ฤดูกาล (Seasonal) วัฎจักร (Cycle) และเหตุการณ์ผิดปกติ (Irregular Variation) การใช้อนุกรมเวลามี 3...

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?

Shipping (ชิปปิ้ง) หมายถึง “ตัวแทนออกของ” ในการเป็นผู้ติดต่อกับ กรมศุลกากร แทนผู้ประกอบการนำเข้า หรือ ส่งออก ชิปปิ้ง เป็นคำภาษาอังกฤษ หมายถึง การส่งของทางเรือ หรือการเดินเรือ ไม่ได้มีความหมายว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพิ่งจะมีคำเรียกชื่อ ปรากฏให้เห็นเป็นทางการก็ตามประก...

พยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

การพยากรณ์ (Forecast) หรือทำนายสินค้า หมายถึง การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และนำค่าพยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจใดๆโดยทั่วไปแล้ว พยากรณ์จะถูกจัดแบ่งตามหน้าที่หลักๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ ด้านการเงินและการบัญชี (Finance) อุปสงค์ที่ประมาณการจะเป็นข้อมู...

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) คืออะไร ?

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งใน และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การเดินเครื่องจักร ฯลฯ ให้สม่ำเสมอได้ โดยจะเก็บสินค...

ผลิตภาพ (Productivity) คืออะไร ?

ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการผลิต การเพิ่มผลผลิต พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ แห่งราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ผลิตภาพ หมายถึง จำนวนของผลผลิตสินค้าหรือบริการต่อปั...

การจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse Management) คืออะไร ?

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน...

ความแตกต่าง Shipping และ Forwarder คืออะไร ?

Shipping (ชิ้ปปิ้ง) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือ บริษัทขนส่งทางเครื่องบินเพื่อนำสินค้านำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้านำไปเข้า ตู้ และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ หรือ shipping คือบริษัท ที่มีเรือเดินท...

Bill of Material (BOM) คืออะไร ?

Bill of Material (BOM) หมายถึง โครงสร้างสินค้า หรือสูตรการผลิต เป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่วนประกอบ,จำนวนส่วนประกอบ, รายการสิ่งที่ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบ, รายการวัตถุดิบ, รายการข้างต้นจะเป็นความต้องการต่อสินค้าหนึ่งหน่วย เพื่อติดตามข้อมูล Item มากมาย...

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม  เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจะนำยาไปส่งมอบให้ตามจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนด ข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม 1. ค่า Safety Stock, Reorder Point, จำนวนการส่งมอบ ขอให้กำหนดจำนวนตามหน่วยนับ (ขวด)...