ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) หมายถึุง การพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่การค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ยังได้กลายมาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่มีบทบาท ไม่ใช่แค่ช่วยลด overhead cost หรือ การใช้กระดาษ ประโยชน์การใช้ของ EDI 1. ประหยัดต้นทุนจากการผิดพลาด และ การ...

งานสัมมนา Logistics Talk ครั้งที่ 9 {หมดเขตแล้ว}

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงานสัมมนา Logistics Talk ครั้งที่ 9 เนื่องด้วยหลักสูตร CEO MBA สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ไ...

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) {หมดเขตแล้ว}

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานครั้งที่ 9 (Thai VCML 2009) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน (The Tide Resort) การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นการประชุมสัมมนาประจำปีที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ...

Reverse Logistics (โลจิสติกส์ย้อนกลับ) คืออะไร ?

Reverse Logistics (โลจิสติกส์ย้อนกลับ) หมายถึง กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน, สินค้าเสียหาย, สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าหมดอายุการใช้งาน การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าย้อนกลับ (Reverse Logistics)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่า ใ...

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (Warehouse Activities) ตอนที่ 1

กิจกรรมหลักของคลังสินค้า (Warehouse Activities) 1. กระบวนการรับสินค้า (Receiving) การรับสินค้าเป็นการนำสินค้าเข้า เพื่อที่จะทำการจัดเก็บ โดยระบบของการรับสินค้าจะมีการตรวจสอบสินค้าได้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น จำนวน ขนาด น้ำหนัก ราคา ตลอดจนไปถึงช่วยคำนวณ ยอดสินค้าที่ยังคงค้างอยู่ใน สต๊อกเพื่อที่จะสามา...

ความแตกต่าง Freight forwarder และ Freight management คืออะไร ?

Freight forwarder  หมายถึง ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ บริษัทซึ่ง ให้บริการรับสินค้า รวบรวมสินค้า ขนส่ง และกระจายสินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศมักจะให้บริการด้านพิธีการศุลกากร จัดเตรียมเอกสาร และดำเนินการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้าด้วย Freight manage...

ความแตกต่าง End-of-life ระหว่าง End-to-end

End-to-end   หมายถึง กระบวนการลอจิสติกส์ครบวงจร กระบวนการดำเนินการ ด้านลอจิสติกส์แบบครบวงจร การบริหารซัพพลายเชนแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบและการขนส่ง สินค้าจากแหล่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง End-of-life  หมายถึง สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวางจำหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตกรุ่น หรือสินค้าท...

ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) คืออะไร ?

ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่าย...

Fourth Party Logistics Provider (4PL) คืออะไร ?

Fourth-party logistics provider (4PL) หมายถึง ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนบุคคลที่ 4 ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) ซึ่งมักจะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือทรัพยากรในการประกอบการด้านดังกล่าวเป็นของตนเอง เมื่อทำหน้าที่ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงาน...

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point)

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point) ประกอบไปด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร บริษัทแก้วเจ้าจอม จำกัด เปิดดำเนินกิจการโดยการจำหน่ายขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งขายในราคา 100 บาทต่อหน่วย ในการดำเนินงานมีต้นทุนคงที่รวม 500,000 บาท ต้นทุนผันแปร 75 บาทต่อหน่วย จงหาจุดคุ้มทุน (Break even point) วิธีทำQ = F /...