ผลิตภาพ (Productivity) คืออะไร ?

ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการผลิต การเพิ่มผลผลิต พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ แห่งราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ผลิตภาพ หมายถึง จำนวนของผลผลิตสินค้าหรือบริการต่อปัจจัยก...

การจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse Management) คืออะไร ?

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน...

ความแตกต่าง Shipping และ Forwarder คืออะไร ?

Shipping (ชิ้ปปิ้ง) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือ บริษัทขนส่งทางเครื่องบินเพื่อนำสินค้านำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้านำไปเข้า ตู้ และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ หรือ shipping คือบริษัท ที่มีเรือเดินทะเลเป...

Bill of Material (BOM) คืออะไร ?

Bill of Material (BOM) หมายถึง โครงสร้างสินค้า หรือสูตรการผลิต เป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ส่วนประกอบ,จำนวนส่วนประกอบ, รายการสิ่งที่ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบ, รายการวัตถุดิบ, รายการข้างต้นจะเป็นความต้องการต่อสินค้าหนึ่งหน่วย เพื่อติดตามข้อมูล Item มากมายเพื่อให้ทร...

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม  เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจะนำยาไปส่งมอบให้ตามจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนด ข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม 1. ค่า Safety Stock, Reorder Point, จำนวนการส่งมอบ ขอให้กำหนดจำนวนตามหน่วยนับ (ขวด)...

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

ประโยชน์ระบบ MRP (Material Requirement Planning)  มีดังนี้ 1. ช่วยลดต้นทุนสินค้าได้มาก เนื่องจากมีการวางแผนการจัดการวัตถุดิบตามหลักสากล และรวมถึงการได้ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วจากโรงงานที่นำไปใช้ ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก 2. ช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการบริหารงาน กระบวนการ วัสดุ เครื่องจักร 3. เป...

Manufacturing Resource Planning (MRP II) คืออะไร ?

Manufacturing Resource Planning (MRP II): วิธีการวางแผนที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรทั้งหมดของบริษัทผลิต มันอยู่ที่การวางแผนปฏิบัติงานในหน่วยงานการวางแผนทางการเงิน มีความสามารถในการจำลองตอบว่าหากคำถาม จะประกอบด้วยความหลากหลายของกระบวนการแต่ละที่เชื่อมโยงกัน เช่น การวางแผนธุรกิจการวางแผนการผลิต (การขาย...

MRP (Material Requirement Planning) คืออะไร ?

MRP – (Material Requirement Planning) หมายถึง การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุจะพิจารณาความต้องการวัสดุจนถึงระดับผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณความต้องการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจัดการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อส่วนประกอบนั้นๆ นอกจากน...

The 6th Thailand International Logistics Fair 2009 ณ บางนา

Thailand International Logistics Fair 2009 งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์ที่ครบครัน และใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด ASEAN Logistics Networks งาน Thailand International Logistics Fair 2009 (ครั้งที่ 6) เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ได้พบปะเจรจากับลูค้า และอัพเดทเทค...

รูปแบบ INCOTERMS 2009

เงื่อนไขของการค้า และโครงสร้างของ INCOTERMS 2009 Thai version : INCOTERMS 2009  EXW FCA DDU DDP บริการ Ex Warehouse ผู้ให้บริการฟรี ค้างค่าชำระจัดส่ง ชำระเงินค่าจัดส่ง การจัดเก็บคลังสินค้า ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย แรงงานคลังสินค้า ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย บรรจุส่งออก ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขาย ผู้ขา...