ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ FIFO (first in first out) 1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน 100 ชิ้น...

ระบบ erp (Enterprise Resource Planning) คืออะไร ?

ระบบ erp (Enterprise Resource Planning) คืออะไร ?

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้...

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ MTO (Multimodal Transport Operator) คืออะไร ?

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ MTO (Multimodal Transport Operator) คืออะไร ?

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ MTO หมายถึง บุคคลใด ซึ่งตนเองหรือตัวแทนทำ สัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแ...

เอกสารส่งสินค้าทางทะเล (B/L – Bill of Lading) คืออะไร ?

เอกสารส่งสินค้าทางทะเล (B/L – Bill of Lading) คืออะไร ?

เอกสารสำคัญที่สุด เมื่อมีการ ส่งสินค้าทางทะเล Bill of Lading เป็นใบรับรอง มอบสินค้าของบริษัทเรื...

คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) คืออะไร ?

คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) คืออะไร ?

คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) ครั้งนี้นำเอกสารตัวอย่างที่ใช้งานจริง ที่เป็นตัวเอกสารเป็นภาษาอั...

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model) มี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product C...

ข้อดีข้อเสียของการมีพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

ข้อดีข้อเสียของการมีพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

พัสดุคงคลัง (Inventory Model) หมายถึง สิ่งของใด ๆ ที่เก็บไว้ในคลังสินค้า โกดัง หรือสถานที่เก็บสินค้า...

การขนส่ง (Transportation) คืออะไร ?

การขนส่ง (Transportation) คืออะไร ?

การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา(Goods) หรือบริการ (Services)...

ศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

ศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

ศูนย์จัดจำหน่าย หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) หมายถึง คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัท...

Total Quality Management (TQM) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม คืออะไร ?

Total Quality Management (TQM) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม คืออะไร ?

Total Quality Management (tqm) หรือ การบริหารคุณภาพโดยรวม หมายถึง การจัดระบบและวินัยในการทำงาน เพื่อ...