ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) คืออะไร ?

ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจำนวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของมากเท่าใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่าย...

Fourth Party Logistics Provider (4PL) คืออะไร ?

Fourth-party logistics provider (4PL) หมายถึง ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนบุคคลที่ 4 ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชน (Supply Chain) ซึ่งมักจะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือทรัพยากรในการประกอบการด้านดังกล่าวเป็นของตนเอง เมื่อทำหน้าที่ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงาน...

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point)

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point) ประกอบไปด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร บริษัทแก้วเจ้าจอม จำกัด เปิดดำเนินกิจการโดยการจำหน่ายขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งขายในราคา 100 บาทต่อหน่วย ในการดำเนินงานมีต้นทุนคงที่รวม 500,000 บาท ต้นทุนผันแปร 75 บาทต่อหน่วย จงหาจุดคุ้มทุน (Break even point) วิธีทำ Q = F ...

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไปส่งถึงยังลูกค้า โดยมีการติดต่อและจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้เร็วที่สุด สะดวกที่สุด ประหยัดค่าขนส่งที่สุด และเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด ตัวอย่างที่มีการนำ e-log...

ข้อดี – ข้อเสียจุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ?

ข้อดี – ข้อเสีย จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ข้อดี 1. การอ่านงบการเงิน เข้าใจได้ง่ายกว่าวิธีต้นทุนรวม ขายมากก็กำไรมาก 2. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร เนื่องจากมีการแยกออกเป็นรายการคงที่และผันแปรในงบกำไรขาดทุน ดังนั้นผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไรของ...

จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

จุดคุ้มทุน (Break even point) หมายถึง ระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม ( Total revenue ) เท่ากับต้นทุนรวม ( Total cost ) ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ดังนี้ 1. ต้นทุนคงที่ ( Fixed costs ) เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรไปตามจำนวนหน่วยผลิตหรือขาย ต้นทุนคงที่รว...

ระบบคัมบัง (Kanban System) คืออะไร ?

ระบบคัมบัง (Kanban System) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบ jit (just-in-time) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การทำงานมีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ระบบคัมบังของโตโยต้าใช้แผ่นกระดาษเพื่อเป็นสัญญาณแสดงความต้องการให้มีการ “ส่ง” ชิ้นส่วนเพิ่มเติม (Conveyance Kanban : C-card) และใช้แผ่นกระดาษเดียวกันห...

ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คืออะไร ?

Bullwhip Effect (ปรากฏการณ์แส้ม้า) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่าอุปสงค์ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นเท่าใด ทำให้เกิดความเข้าใจคำสั่งซื้อของลูกค้าตนเองผิดไป ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อโซ่อุปทาน สำหรับปัจจัยหลักที่มี ผลกระทบต่อโซ่อุปทานมี 4 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อป...

Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) หมายถึง เป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด กำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการลดต้นทุน ให้ต้นทุนต่ำสุด และเวลา ตั้งแต่การผลิตจนส่งมอบสั้นที่สุด ถือว่า Stock เป็นต้นทุน จึงต้องทำการผลิตโดยไม่ให้เหลือของในคลัง TPS ประกอบด้วยวิธีการหลัก ๆ ประกอบด้วย 2 เสาหลักสำคัญ คือ ju...

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) คืออะไร ?

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) เป็นวิธีการที่ใช้พยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยคาดว่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับยอดขายในปัจจุบันหรืออนาคต ยอดขายหรืออุปสงค์ในความเป็นจริงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้ม (Trend) ฤดูกาล (Seasonal) วัฎจักร (Cycle) และเหตุการณ์ผิดปกติ (Irregular Variation) การใช้อนุกรมเวลามี 3...