fbpx

Automated storage/retrieval systems (as/rs) คืออะไร ?

ระบบการจัดเก็บแบบ Automated storage/retrieval systems (as/rs) หมายถึง การทำงานของระบบจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การจัดเก็บวัสดุ, การรับวัสดุ รวมทั้งการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ขนถ่าย ที่ทำงานร่วมกับโรงงานและคลังสินค้า ซึ่งสามารถออกแบบการใช้งานให้เหมาะสมกับการทำงา...

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s : 5 force model (five force model) คืออะไร ?

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (Five Force Model) มีดังนี้ 1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่ การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานจำนวนมาก ซึ่งทำให้ต้นทุนของสินค้าลดต่ำลง เพราะสามารถลดต้นทุนคง...