fbpx

จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

จุดคุ้มทุน (Break even point) หมายถึง ระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม ( Total revenue ) เท่ากับต้นทุนรวม ( Total cost ) ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร ดังนี้ 1. ต้นทุนคงที่ ( Fixed costs ) เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ผันแปรไปตามจำนวนหน่วยผลิตหรือขาย ต้นทุนคงที่รว...

ระบบคัมบัง (Kanban System) คืออะไร ?

ระบบคัมบัง (Kanban System) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบ jit (just-in-time) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้การทำงานมีการประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ ระบบคัมบังของโตโยต้าใช้แผ่นกระดาษเพื่อเป็นสัญญาณแสดงความต้องการให้มีการ “ส่ง” ชิ้นส่วนเพิ่มเติม (Conveyance Kanban : C-card) และใช้แผ่นกระดาษเดียวกันห...

ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คืออะไร ?

Bullwhip Effect (ปรากฏการณ์แส้ม้า) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่อสารที่ดีว่าอุปสงค์ของลูกค้าที่แท้จริงเป็นเท่าใด ทำให้เกิดความเข้าใจคำสั่งซื้อของลูกค้าตนเองผิดไป ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อโซ่อุปทาน สำหรับปัจจัยหลักที่มี ผลกระทบต่อโซ่อุปทานมี 4 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อป...

Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) หมายถึง เป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด กำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบวนการผลิตมุ่งเน้นการลดต้นทุน ให้ต้นทุนต่ำสุด และเวลา ตั้งแต่การผลิตจนส่งมอบสั้นที่สุด ถือว่า Stock เป็นต้นทุน จึงต้องทำการผลิตโดยไม่ให้เหลือของในคลัง TPS ประกอบด้วยวิธีการหลัก ๆ ประกอบด้วย 2 เสาหลักสำคัญ คือ ju...

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) คืออะไร ?

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) เป็นวิธีการที่ใช้พยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยคาดว่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับยอดขายในปัจจุบันหรืออนาคต ยอดขายหรืออุปสงค์ในความเป็นจริงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้ม (Trend) ฤดูกาล (Seasonal) วัฎจักร (Cycle) และเหตุการณ์ผิดปกติ (Irregular Variation) การใช้อนุกรมเวลามี 3...

พยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

การพยากรณ์ (Forecast) หรือทำนายสินค้า หมายถึง การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และนำค่าพยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจใดๆโดยทั่วไปแล้ว พยากรณ์จะถูกจัดแบ่งตามหน้าที่หลักๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ ด้านการเงินและการบัญชี (Finance) อุปสงค์ที่ประมาณการจะเป็นข้อมูลพื้น...

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) คืออะไร ?

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว้ในแต่ละช่วงเวลาทั้งใน และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสินค้าคงคลังไว้ในคลังสินค้า รักษาการผลิตให้มีอัตราคงที่สม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการว่าจ้างแรงงาน การเดินเครื่องจักร ฯลฯ ให้สม่ำเสมอได้ โดยจะเก็บสินค้าที่...

ผลิตภาพ (Productivity) คืออะไร ?

ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เช่น วัตถุดิบ อุปกรณ์การผลิต ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการผลิต การเพิ่มผลผลิต พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ แห่งราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า ผลิตภาพ หมายถึง จำนวนของผลผลิตสินค้าหรือบริการต่อปัจจัยก...

การจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse Management) คืออะไร ?

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน...

ความแตกต่าง Shipping และ Forwarder คืออะไร ?

Shipping (ชิ้ปปิ้ง) หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ด้านพิธีการเอกสารผ่านธนาคาร พิธีการศุลกากร และบริษัทเรือเดินทะเล หรือ บริษัทขนส่งทางเครื่องบินเพื่อนำสินค้านำเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศ รวมถึงการจัดหาไปรับสินค้าจากโกดังลูกค้านำไปเข้า ตู้ และรถหัวลากตู้ฯ ไปถึงท่าเรือ หรือ shipping คือบริษัท ที่มีเรือเดินทะเลเป...