เครื่องมือคำนวณ Economic Order Quantity (EOQ)

โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด

สูตร Economic Order Quantity หรือ EOQ
D = ความต้องการสินค้าใน 1 ปี
O = ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง
C = ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าต่อหน่วยต่อปี

**เปลี่ยนตัวเลขในช่อง D , O , C ได้


ความหมาย eoq คืออะไร ?http://bit.ly/1l0KmzB

สูตรการคำนวน Basic EOQ Model – http://bit.ly/1l0DIcx