free hit counter
การจัดซื้อ | logisticafe.com

Press ESC to close

การจัดซื้อ

2 Articles

การจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน(Purchhasing) หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อ (Buyer) ทำสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้จัดหาหรือผู้ขาย (Vender) ให้ทำการส่งมอบวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือเครื่องมือ สินค้าสำเร็จรูป หรือสิ่งอ…

การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน Supply Chain และทำหน้าที่ในการประสานงานในด้านการไหลของข้อมูลระหว่างองค์…