Category: สูตรคำนวนต้นทุนสินค้า


สูตรการคำนวน Basic EOQ Model ช่วยในการการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)

สูตรการคำนวน Basic EOQ Model ช่วยในการการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด (Economic Order Quantity : EOQ)

สูตรการหาปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity หรือ EOQ) โดยสูตรการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณ หรือจำนวนสินค้าที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด สูตร EOQ Model ในการคำนวน...

EOQ – Economic Order Quantity ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

EOQ – Economic Order Quantity ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

EOQ หรือ Economic Order Quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั...