Category: การศึกษาต่อและทำงานสายโลจิสติกส์


7 มหาวิทยาลัยเอกชนดัง! ค่าเทอมสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ – http://ciba.dpu.ac.th/program/logistics/ วิทยาลัยบริหารธุรกิจ...

เรียนโลจิสติกส์ เรียนอะไรบ้าง และต้องเรียนสายอะไร ?

เรียนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ต้องเรียนสายอะไร ? วางแผนการเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์ แผนการเรียนต่อด้านสาข...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เปิดสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโ...

7 สิ่งที่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์ (logistics)

7 สิ่งที่ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโลจิสติกส์ (logistics) ประการแรก คือ ความเข้าใจผิดว่าโลจิสติกส์นั้นคร...

ทำไมต้องเรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ?

คำถามมากมายเกี่ยวกับเรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยากไหม , ถ้าอยากทำงานโลจิสติกส์ ต้องเรียนอะไ...

เรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจบแล้วทํางานอะไรได้บ้าง ?

เรียนสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทํางานอะไรได้บ้าง ? เตรียมตัวทำงานโลจิสติกส์ฉบับคนทำงาน ข้อมูลพ...

เงินเดือนในอาชีพโลจิสติกส์ (logistics) ได้รับเงินเดือนเท่าไหร่กัน ?

เงินเดือนของอาชีพ logistics (โลจิสติกส์) เท่าไหร่ ? ในส่วนโรงงานผลิต ส่วนใหญ่งานในฝั่งนี้ จะเกี...