free hit counter
การศึกษาต่อและทำงานสายโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

การศึกษาต่อและทำงานสายโลจิสติกส์

22 Articles
0 3
1

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการพัฒนาผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Staff) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อสังคมโลกท…

0 7
1

วิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics Engineering) หรือเรียกอีกชื่อว่า วิศวะโลจิสติกส์ มีที่ไหนบ้าง ? สาขาวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics Engineering) หรือเรียกอีกชื่อว่า วิศวะโลจิสติกส์ จะเน้นการออกแบบ กระบวนการจัดการ ธุรกิจอุตสาหกรรม โรงงาน …

0 7
1

ปริญญาตรีโลจิสติกส์ หลักสูตรเทียบโอน  คุณสมบัติ/เงื่อนไข วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา 2 ปีการศึกษา และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาการจัดการโลจิสติกส…

0 4
1

เตรียมตัววางแผนเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รู้หรือไม่สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรียนอะไรบ้าง ? สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวสาขาโลจิสติกส์ การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดการศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การส่…

0 2
1

ศรีปทุมโลจิสติกส์ เอาใจเด็ก ปวส. เปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เอาใจเด็ก ปวส. ที่อยากมาต่อสาขาโลจิสติกส์ ที่อัดแน่นทุกเนื้อหา ตั้งแต่ขั้นตอนการว…

0 7
1

#รีวิวมหาลัย คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ชื่อปริญญาที่ได้รับ (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง) (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง) สถาบันการ…