Category: การศึกษาต่อและทำงานสายโลจิสติกส์


[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด...

วิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics Engineering) หรือเรียกอีกชื่อว่า วิศวะโลจิสติกส์ มีที่ไหนบ้าง ?

สาขาวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics Engineering) หรือเรียกอีกชื่อว่า วิศวะโลจิสติกส์ จะเน้น...

จบปวส. โลจิสติกส์ เรียนต่อปริญญาตรีโลจิสติกส์ หลักสูตรเทียบโอน มีที่ไหนบ้าง ?

ปริญญาตรีโลจิสติกส์ หลักสูตรเทียบโอน  คุณสมบัติ/เงื่อนไข วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส...

เตรียมตัววางแผนเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

รู้หรือไม่สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรียนอะไรบ้าง ? สิ่งที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวสาขาโลจิสติกส์ การวาง...

ศรีปทุมโลจิสติกส์ เอาใจเด็ก ปวส. เปิดสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม เปิดหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เอาใจเด็...

[รีวิวมหาลัย] คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

#รีวิวมหาลัย คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ชื่อปริญ...

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#รีวิวมหาลัย วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสมัยใหม่...

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#รีวิวมหาลัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดการเรียนการสอนระดั...

เรียนปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ไหนดี ?

เรียนปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ไหนดี ? วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปท...

เลือกไม่ถูก 3 สาขาโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพโลจิสติกส์ในอนาคตมีอะไรบ้าง ?

สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เรียนรู้การวางแผนการขนส่ง การจัดเก็บและควบคุมสินค้า การจัดซื้อจัดหา การจัดกา...