ประเภทของการพยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

ประเภทของการพยากรณ์สินค้า (forecast) 1.การพยากรณ์สินค้าระยะสั้น  เป็นการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ใช้พยากรณ์แต่ละสินค้าแยกเฉพาะเพื่อใช้ในกา…

การพยากรณ์สินค้า หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) คืออะไร ?

การพยากรณ์สินค้า คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (demand forecasting) หมายถึง เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต ซึ่งนับเป็น…

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) คืออะไร ?

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (time series method) เป็นวิธีการที่ใช้พยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยคาดว่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับยอดขายในปัจจุบันหรืออนาคต ยอดขายหรืออุปส…

พยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

การพยากรณ์ (Forecast) หรือทำนายสินค้า หมายถึง การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และนำค่าพยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อ…

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) คืออะไร ?

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ (ความผันแปร) ตามลำดับเวลา แบ่งออกเป็น T – ค่าแนวโน้ม , S – ค่าการผันแปรตามฤดูกาล , …