fbpx

Category: พยากรณ์สินค้า


7 เทคนิคในการพยากรณ์สินค้า

7 เทคนิคในการพยากรณ์สินค้า ต้องรู้ว่าจะพยากรณ์เพื่ออะไร (Determine the use of the forecast) เลือกสิ่งที่ต้องการพยากรณ์ (Select the items to be forecasted) แบ่งช่วงเวลาที่ต้องการพยากรณ์ (Determine the ...

ประเภทของการพยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

ประเภทของการพยากรณ์สินค้า (Forecast) 1.การพยากรณ์สินค้าระยะสั้น  เป็นการพยากรณ์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ใช้พยากรณ์แต่ละสินค้าแยกเฉพาะเพื่อใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง การจัดตารางการผลิต สายการประกอ...

การพยากรณ์สินค้า หรือคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) คืออะไร ?

การพยากรณ์สินค้า คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) หมายถึง เป็นการคาดการณ์ความต้องการในตัวสินค้าหรือการบริการลูกค้าในอนาคต ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการที่จะสร้างผลกำไรหรือทำให...

พยากรณ์แบ่งตามพฤติกรรมอุปสงค์ (Forecasting) คืออะไร ?

พยากรณ์แบ่งตามพฤติกรรมอุปสงค์ (Forecasting) หมายถึง แนวโน้มเป็นการบ่งชี้ระดับการเคลื่อนไหวของอุปสงค์ในระยะยาวว่ามากขึ้น หรือต่ำลง โดยปัจจุบันพฤติกรรมอุปสงค์เป็นค่าที่เป็นลักษณะการสุ่ม ซึ่งไม่ใช่พฤติกร...

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) คืออะไร ?

พยากรณ์แบบอนุกรมเวลา (Time Series Method) เป็นวิธีการที่ใช้พยากรณ์ยอดขายในอนาคตโดยคาดว่าจะมีลักษณะเช่นเดียวกับยอดขายในปัจจุบันหรืออนาคต ยอดขายหรืออุปสงค์ในความเป็นจริงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้ม (Trend) ฤ...

พยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

การพยากรณ์ (Forecast) หรือทำนายสินค้า หมายถึง การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และนำค่าพยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจใดๆโดยทั่วไปแล้วพยากรณ์จะถูกจัดแบ่...

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) คืออะไร ?

การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ (ความผันแปร) ตามลำดับเวลา แบ่งออกเป็น T – ค่าแนวโน้ม , S – ค่าการผันแปรตามฤดูกาล , C – ค่าการผันแปรตามวัฎจักร ...