free hit counter
ตัวอย่างการคำนวณโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point)

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point) ประกอบไปด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร บริษัทแก้วเจ้าจอม จำกัด เปิดดำเนินกิจการโดยการจำหน่ายขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งขายในราคา 100 บาทต่อหน่วย ในการดำเนินงานมีต้นทุนคงที่รวม 500,000 บาท ต้นทุนผันแปร 75 บาทต่อหน่…

พยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

การพยากรณ์ (Forecast) หรือทำนายสินค้า หมายถึง การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และนำค่าพยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจใดๆโดยทั่วไปแล้ว พยากรณ์จะถูกจัดแบ่งตามหน้าที่หลักๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ ด้านการเงินแล…

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม  เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจะนำยาไปส่งมอบให้ตามจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนด ข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม 1. ค่า Safety Stock, Reorder Poin…

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ ตัวอย่าง สินค้าวางกองเฉลี่ยได้ 5.00 เมตร คลังสินค้าค้าวางสินค้าจริง 4.00 เมตร ถ้ามีสินค้าวางกอง 5,000 ตารางเมตร ต้องการพื้นที่จริงเท่าไร วิธีทำ E = ประสิทธิผลในการใช้เนื้อที่ A = ความสูงจริง P …

ตัวอย่างคำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง : คำนวณ eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ  การกำหนดปริมาณการจัดซื้อที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด eoq หรือ Economic Order Quantity ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ต่ำที่สุด หรือประหยัดที่สุด สูตร …