free hit counter
ตัวอย่างการคำนวณโลจิสติกส์ | Logisticafe.com

Press ESC to close

Takt Time (ความเร็วในการผลิต) คืออะไร ?

Takt Time (ความเร็วในการผลิต) หมายถึง ทุกๆ ช่วงเวลา ที่ควรจะไหลออกมาเพื่อ รองรับความต้องการของลูกค้า หรือความเร็วในการผลิต เช่น ผลิตสินค้าได้ 1 ชิ้น ในทุกๆ 20 วินาที หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เช่น เวลาทำงานต่อว…

ตัวอย่างการคำนวณ ABC (Activity Based Costing) Analysis

ABC (Activity Based Costing) Analysis มาจากกฏ Pareto 80/20 ถ้าเป็นวัตถุดิบใช้มูลค่ารวมของราคาต้นทุนสินค้า  ถ้าเป็นสินค้าสำเร็จรูปให้ใช้มูลค่ารวมของยอดขาย ขั้นที่1  นำปริมาณการขายต่อปี X ราคาต่อหน่วย ขั้นที่2  นำมาจัดเรียงจากม…

ตัวอย่างการคำนวณการคิดค่า Freight (ค่าระวาง)

การคำนวณค่าระวาง (Freight) ทางการบรรทุกเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (Gross Weight) คิดจากน้ำหนักปริมาตร (Volume Weight) สูตรการคิดค่าระวางอัตราค่าระวาง X น้ำหนักสินค้า (ที่ได้จากการเปรียบเทียบ) การคิดค่าระวางต้องนำผลการคำนวณน้ำห…

ตัวอย่างการคำนวณพยากรณ์อย่างง่าย (naïve Forecast)

การพยากรณ์อย่างง่าย (naïve Forecast) หมายถึง เป็นการพยากรณ์ว่า ยอดขายในอนาคตจะเท่ากับยอดขายปัจจุบัน เช่น เดือนมกราคมขายได้ 35 กล่อง เดือนกุมภาพันธ์ควรจะขายได้ 35 กล่อง เช่นกัน ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ขายได้จริง 42 กล่อง ก็จะพยากรณ์ว่าเดือนมีนาคมว่าขาย…

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า มีอะไรบ้าง ?

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า หมายถึง เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้านการจัดส่งสินค้า คือ การกำหนดเงื่อนไขที่จะสามารถลดต้นทุนให้ต่ำสุดได้ ฉะนั้นในการหาต้นทุนจึงต้องมีการคำนวณหาออกมาให้ชัดเจน ในการจำแนกต้นทุนโลจิสติกส์ใน…

ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ FIFO (first in first out) 1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน 100 ชิ้นราคาซื้อชิ้นละ 2 บาท 8 ม.ค. กิจการซื้อสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 10 ชิ้น ราคาซื้อชิ้นละ 3 บาท 19 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 1 ม.ค. จำนวน 86 ชิ้นรา…