Press ESC to close

5S ลีน (lean) คืออะไร ?

5S ลีน (lean) หมายถึง ความคล่องตัว กะทัดรัด ไร้ส่วนเกิน เพื่อก้าวเข้าสู่ลีนเราจึงต้องอาศัย 5S แบบประยุกต์ ดังนี้ 1. Simple ทำให้ง่ายเข้าไว้ 2. Sm…

เทคนิคการจำ Incoterms 2000 เข้าใจง่าย จำง่าย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่

Incoterms 2000 จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1. กลุ่ม E (ออกจากต้นทาง – Departure) ได้แก่ EXW – EX Works (ระบุสถานที่ต้นทาง…

Maintenance Repair Operation (mro) คืออะไร ?

MRO ย่อมาจากคำเต็ม Maintenance Repair Operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในโรงงานหรืออาคารในงานบำรุงรักษาประจำรอบ (Preventi…

4R ส่งผลต่อการขนส่ง just-in-time (jit) ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

4R มีต่อการขนส่ง just-in-time (jit) หมายถึง การจัดส่งให้ทันเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการขนส่ง จะต้องเป็นการขนส่งให้ทันตามเวลาที่กำหนด Just-in-time…

ความหมายของ FIFO FEFO LIFO คืออะไร ?

FIFO FIFO (First In First Out) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็หมุนเวียนออกไปก่อน เพื่อลดความเสื่อมจากการจัดเก็บเป็นเวลานาน FEFO FEFO (First Ex…

อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) คืออะไร ?

อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover) หมายถึง การแสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุนที่ธุรกิจได้ใช้ไปกับสินค้า หรือสินค้าหมุนเวียนระหว…