free hit counter
คําศัพท์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | logisticafe.com

Press ESC to close

คำศัพท์ลีน (lean) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์ลีน (lean) เนื่องจากปัญหาอย่างหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องลีน คือ เรื่องคำศัพท์ค่อนข้างจะมีมากมายทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ จึงได้มีการรวบรวมคำศัพท์สำคัญที่ใช้บ่อยๆ ไว้ดังนี้ คือ Andon หรือเรียกว่าอันดง คือ สัญลักษ์ในการมองเห็นเพื่อสื่อถึงปัญหาข…

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คืออะไร ?

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบ่งออกเป็นดังนี้ การจัดหา (Procurement) เป็นการจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ป้อนเข้าไปยังจุดต่างๆในสายของห่วงโซ่อุปทาน จากตัวอย่างข้างต้น หากโรงงานได้ผลปาล์มที่มีคุณภาพต่ำ ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือเครื่…

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Types of Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของระบบสินค้าคงคลัง (Types of Inventory) แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ดังนี้ 1) ระบบสินค้าคงคลัง ประเภทรายการเดียวจากคลังเดียว (Single-item , Single-source, SISS) ระบบสินค้าคงคลังที่มีสินค้ารายการเดียว และสั่งซื้อจากแหล่งเดียว 2) ระบบสินค้าคงคล…

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2}

ศัพท์เกี่ยวกับการนำเข้า (import) และการส่งออก (export) {#2} ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ BAF (Bunker Adjuster Factor) – ตัวปรับค่าน้ำมัน B/L (Bill of lading) – ใบตราส่งสินค้าทางเรือ Surender B/L – ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รั…

7R Logistics (7 Right) คืออะไร ?

7R Logistics (7 Right) ประกอบด้วยดังนี้ 1. Right Quality คือ การซื้อให้ได้คุณภาพหรือข้อกำหนดคุณสมบัติ (Specifications) ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร รวมถึงการช่วยกำหนดคุณสมบัติของวัตถุดิบหรือสินค้าที่ต้องการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหาและ…

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ?

คำศัพท์การจัดซื้อ (purchase) และซัพพลายเออร์ (supply) มีอะไรบ้าง ? RFQ คือ Request for Quote หรือ Request for Quotation คือ การที่ผู้ซื้อระบุสินค้าที่ตนเองมีความสนใจ แล้วขอให้ซัพพลายเออร์เสนอราคาและเงื่อนไขของสินค้าตามที่ระบุนั้นมาให้พิจารณาก่อน…