Category: ความรู้โลจิสติกส์


แนวคิดของ PDCA (Plan Do Check Act) คืออะไร ?

แนวคิดของ PDCA (Plan Do Check Act)  มาจากคำภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ผู้คิดค้นโดยวอล์ทเตอร์ ซิ...

ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คืออะไร ?

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประ...

ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร ? คีย์เวิร์ดสำคัญของการทำไคเซ็น เลิก ลด และ เปลี่ยน

ไคเซ็น (Kaizen) เป็นศัพท์ภาษาญี่ปุ่น หมายถึง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในที่นี้ต้องเป็นการเปลี่ยน...

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) คืออะไร ?

การบริหารความเสี่ยง (RISK Management) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความส...

ประเภทสินค้าคงคลัง (Inventory) ของ ABC (Activity Based Costing) คืออะไร ?

ประเภทสินค้าคงคลัง (Inventory) ในการจัดการสินค้าคงคลังแบบ ABC (Activity Based Costing) หมายถึง ...

บทบาทหน้าที่ erp ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR

บทบาทหน้าที่ ERP (Enterprise Resource Planning) ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR การจัดหาพนักงาน...

บาร์โค้ด (Barcode) หรือ รหัสแท่ง คืออะไร ?

บาร์โค้ด (Barcode) หรือ รหัสแท่ง หมายถึง สัญลักษณ์ (Symbol) ที่อยู่ในรูปของแท่ง โดยจะใช้เครื่องอ่าน ...

ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

สรุปประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project Manufact...

ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คืออะไร ?

สรุปประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) เป็นการผลิต...

ทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คืออะไร ?

สรุปทฤษฎีการลดความสูญเปล่าด้วยหลักการระบบ ECRS คือ หลักการที่ประกอบด้วย การกำจัด (Eliminate) การรวมก...