free hit counter
ความรู้โลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

5ส และ 5S คืออะไร ?

5ส และ 5s เป็นกระบวนหนึ่งของกระบวนการผลิตเพื่อช่วยทำให้ทำงานเป็นเรียบร้อย 5ส หมายถึง การจัดระเบียบและปรับปรุงที่ทำงาน สถานประกอบกิจการ และงานของตนด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใ…

Electronic Product Code (EPC) คืออะไร ?

Electronic Product Code (EPC) หมายถึง รหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC) เป็นโครงสร้างใหม่ในการกำหนดเลขรหัสให้กับสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Auto-ID Center โดยมี องค์กร GS1 เป็นผู้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้การกำหนดเลขรหัสเพื่อบ่งชี้สิ…

โซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คืออะไร ?

โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการคือส่งถึงมือลูกค้า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การจัดซื้อจัดหา (Procurement) การผลิต (Manufacturing) การจัดจำหน่าย …

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) หมายถึง สิ่งที่เป็นไปได้ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า ภายใต้บทบาทของภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและสินค้าไทยในตลาดประเทศจีน (1) การจัดตั้ง…

CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) คืออะไร ?

CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) หมายถึง แผนการสร้างความร่วมมือ (Collaborative Planning) , การพยากรณ์ (Forecasting) และการสร้างความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน (Replenishment)  การปฏิบัติทางธุรกิจในการที่ผู้จำหน่ายแล…

ระบบ erp (Enterprise Resource Planning) คืออะไร ?

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร จึงเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้งยังช…