Category: ความรู้โลจิสติกส์


โลจิสติกส์ คืออะไร ? กระบวนการส่วนหนึ่งของในการขนส่งของการจัดการเท่านั้น

โลจิสติกส์ คืออะไร ? กระบวนการส่วนหนึ่งของในการขนส่งของการจัดการเท่านั้น

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ ว...

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) คืออะไร ?

Green Logistics (กรีนโลจิสติกส์) หมายถึง การบริหารจัดการโลจิสติกส์ (logistics) ในมิติที่เกี่ยวกับสิ่...

Automated guided vehicle systems (AGV) คืออะไร ?

Automated guided vehicle systems (AGV) คืออะไร ?

Automated guided vehicle systems (AGV) หมายถึง อุปกรณ์ประเภท AGV มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ประเภท Industri...

Automated storage/retrieval systems (as/rs) คืออะไร ?

Automated storage/retrieval systems (as/rs) คืออะไร ?

ระบบการจัดเก็บแบบ Automated storage/retrieval systems (as/rs) หมายถึง การทำงานของระบบจัดเก็บในคลังสิ...