fbpx

Category: ความรู้โลจิสติกส์


นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity คืออะไร ?

นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity เป็นการสั่งซื้อโดยใช้แบบจำลองปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ) เพื่อใช้เป็นทางเลือกระหว่างต้นทุนค่าจัดเก็บและต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในก...

[คำถาม] การลดของเสียโดยนำ Muda หรือ Waste ของนิยามของ TPS ทำอะไรได้บ้าง ?

TPS (Toyota Production System) หมายถึง การลดของเสียที่ไม่จำเป็นออกไป (Muda ในภาษาญี่ปุ่น หรือ Waste ในภาษาอังกฤษ) ซึ่งเป็นของเสีย หรือไม่มีความจำเป็นในนิยามของ TPS มี 7 ข้อดังนี้ การผลิตมากเกินความจำเ...

หลักการ 4 ศูนย์ (4 Zero) คืออะไร ? หลักการของการไม่ให้มี ไม่ให้เกิดในสิ่งที่ไม่ต้องการ

หลักการของ 4 Zero หรือ 4 ศูนย์ คือ หลักการของการไม่ให้มี ไม่ให้เกิดในสิ่งที่ไม่ต้องการ 1. Zero Defect (ของเสียเป็นศูนย์) คือ การไม่ให้มีของเสียเลยในกระบวนการผลิต เพราะมีของเสียแล้วต้องเสียเวลาในการซ่อ...

Single supplier และ Multiple suppliers คืออะไร ?

Single source หมายถึง การจัดซื้อสินค้า หรือวัสดุจากซัพพลายเออร์รายเดียว ทั้งที่มีผู้ขายสินค้าชนิดนี้อีกมากมายหลายราย แต่ก็จะซื้อสินค้าจากเจ้าเดิมที่เคยซื้อขายกันประจํา อนึ่งเพื่อผลประโยชน์ด้านราค...

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) คืออะไร ?

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) หมายถึง กระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีรอบเวลาช้าที่สุด หรือกำลังการผลิตต่ำที่สุด เป็นปัจจัยของการบวนการที่ส่งผลต่อการวางแผนในการ...

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คืออะไร ?

ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่เป็นระบบ (Systematic) เพื่อลดความผันแปร (Variation) ในกระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมุ่งหวังคุณภาพที่เป็นเลิศ เพื่อการลดต้นทุน...

กระบวนการ “โลจิสติกส์” คืออะไร ?

กระบวนการ “โลจิสติกส์” หมายถึง การจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Sour...

ปรัชญาและแนวคิดของ just-in-time (jit) คืออะไร ?

ปรัชญาและแนวคิด ของ just-in-time (jit) หมายถึง มุ่งพัฒนาระบบการผลิตสู่เป็นเลิศ โดยเน้นการขจัดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้หมดไป มีปรัชญา แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานมากมายที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้บรรลุสู่เป้าห...

ความสัมพันธ์ของการคลังสินค้าและกิจกรรมด้านอื่นๆ

ความสัมพันธ์ของการคลังสินค้าและกิจกรรมด้านอื่น ๆ  แบ่งเป็นดังนี้ การจัดการคลังสินค้ากับการผลิต การผลิตที่ผลิตเป็นปริมาณน้อยแต่ทำการผลิตบ่อยๆ หรือการผลิตที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือที่เรียกว...

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) คืออะไร ?

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) แต่ละประเภทของการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสินค้า (Consolidate)และการจัดส่งสินค้า แบ่งออกเป็นดังนี้ Manufacturing Cross Docking : เป็นการรับและก...