free hit counter
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้า | Logisticafe.com

Press ESC to close

โควิด-19 เปลี่ยนวิถีการส่งออกเครื่องสำอาง สินค้าด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและร่างกาย ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรต่อจากนี้

โควิด-19 เปลี่ยนวิถีการส่งออกเครื่องสำอาง สินค้าด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและร่างกาย ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีควรเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรต่อจากนี้

ตัวแทนออกของหรือชิปปิ้ง คืออะไร ?

“ตัวแทนออกของ”  หรือ “ชิปปิ้ง”  หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน จัดหารถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญในการด…

สินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) คืออะไร ?

สินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) หมายถึง สินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าแห้ง (Dry Bulk) และสินค้าเหลว (Liquid Bulk) เป็นสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใ…

เอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก หรือเอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วย 1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) Straight Bill of Lading Order Bill of Lading 3. ใบกำกับสินค้า (Invoice) Proforma Inv…

L/C หรือ Letter of Credit คืออะไร ? เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง

Letter of Credit หรือที่นิยมเรียกกันย่อๆ ว่า L/C เป็นการชำระค่าสินค้าผ่านธนาคารวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะเป็นวิธีเดียวที่มีหลักประกันพอที่จะเชื่อได้ว่า ผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้าลงเรือ และผู้ซื้อ…

คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) คืออะไร ?

คำอธิบายเอกสาร bill-of-lading (B/L) ครั้งนี้นำเอกสารตัวอย่างที่ใช้งานจริง ที่เป็นตัวเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ (ทั้งหมด) เพื่อทำให้เพื่อนๆ เข้าใจในตัวเอกสารมากขึ้น จากจำนวนช่องที่จะกรอกทั้งหมด 13 ช่องมีดังนี้ ช่องที่ 1. Shipper / Consignor ระบุชื่อที่อยู่บ…