Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) มีความสำคัญกับธุรกิจโลจิสติกส์

คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันท่านจะเคยได้ยินคำว่า “Connecti...

เบอร์สายด่วนหน่วยงานขอคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์ควรรู้!

เบอร์สายด่วนหน่วยงานขอคำปรึกษาเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์ควรรู้! เบอร์ 0 2271 3700 หรือ 0 2617 2111 ต่อ ...

เว็บไซต์ระบบ Biz Portal ขอใบอนุญาตออนไลน์ และข้อมูลพิธีการนำเข้า-ส่งออก

เว็บไซต์บริการธุรกิจภาครัฐครบวงจร หากต้องการในการประกอบธุรกิจ และต้องขอใบอนุญาตออนไลน์ หน่วยงานหลักท...

DITP เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย หนุนผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจสู่มาตรฐานสากล

DITP จัดสัมมนา “เจาะลึกเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของโลจิสติกส์ไทย” กระตุ้นผู้ประกอบการเร่งพัฒนาและยกระดั...

EEC (Eastern Economic Corridor Development) คืออะไร ?

EEC คืออะไร ? EEC คือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือย่อมาจาก Eastern Economic Corridor ...

9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์

9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม เป...

ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) คืออะไร ?

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท 4 ประเภท 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้...