free hit counter
ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

พลาสติกรองรับสินค้า (Plastic Pallet) คืออะไร ?

พลาสติกรองรับสินค้า (Plastic Pallet) เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายที่สำคัญ ใช้สำหรับรองรับ จัดเก็บ ขนถ่าย และเคลื่อนย้ายสินค้า ปัญหาในปัจจุบันประเทศไทย คือ ผู้ปกระกอบการมักละเลย และไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานของแท่นสินค้า หรือพลาสติกรองรับสินค้า นอกจากนี้ยัง…

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง ?

สินค้าคงคลัง (Inventory) คือ สินค้าที่ผลิต หรือสั่งซื้อเพื่อนำมาจัดจำหน่าย การจัดการสินค้าคงคลังเป็นสิ่งสำคัญต่อการให้บริการลูกค้าเพื่อให้สินค้ามีอยู่ตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการจะซื้อ การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ มีอะไรบ้าง ? 1. ก…

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต!

#เรียนจบโลจิสติกส์ ทำงานอะไรบ้าง ? เป็นคำถามยอดฮิต! คนที่จบทางด้านโลจิสติกส์จะมีงานที่เกี่ยวข้อง 4 งานใหญ่ 1. การขนส่ง เพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าอย่างเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 54% 2. คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า มีหน้าที่รวบรวมสินค้าจากหลาย ๆ ที่แล้ว…

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมสอนเบียร์เกม (Beer Game) ฟรี! รับจำนวนจำกัด

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการบริการสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ“เบียร์เกม (Beer Game)” กิจกรรม “เบียร์เกม (Beer Game)” เป็นการให้ความรู้ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ ที่ไม่ต้องเรียนในห้องเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านเกมกลยุทธ์กา…

Lean Thinking คืออะไร ? แนวคิดคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า

Lean Thinking จะเน้นไปที่การสร้างคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ โดยการขจัดความสูญเปล่า (Wastes) ทั้ง 8 ประการ ออกไป เป็นแนวความคิดของบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ระบุถึงสาเหตุของความสูญเสีย 8 ชนิด ไว้ ดังนี้ ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที…

มารู้จัก Lean Canvas คืออะไร ?

Lean Canvas หมายถึง เครื่องมือสำหรับเขียนแผนธุรกิจฉบับย่อและกระชับ คิดค้นโดย Ash Maurya โดยหัวใจหลักเน้นที่การค้นหาปัญหา (Pain point) ของลูกค้า และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและนำไปทดลองตลาดได้อย่างรวดเร็ว เครื่องม…