Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ jit คืออะไร ? ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หมายถึง การผลิตหรือการส่งมอบ วัตถุด...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 1}

EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ ระบบการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างอง...

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s : 5 force model (five force model) คืออะไร ?

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (Five For...