Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


Piggy back (แบกมาแบกกลับ) คืออะไร ?

Piggy back (แบกมาแบกกลับ) คืออะไร ?

Piggy Back หรือ Ride หมายถึง การขนส่ง (Transportation) ร่วมระหว่างถนนกับรถไฟ ใช้กันมากในประเทศล...

Supply Chain (ซัพพลายเชน) มีผลต่อ Logistics (โลจิสติกส์) อย่างไร ?

Supply Chain (ซัพพลายเชน) หมายถึง เครือข่ายตั้งแต่การจัดหาสินค้าหรือบริการจนกระทั่งถึงส่งมอบสินค้าหร...

โลจิสติกส์ (logistics) คืออะไร ? กระบวนการส่วนหนึ่งของในการขนส่ง

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้า วัสดุ ว...

ทฤษฎี EOQ (Economic Order Quantity) ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

ทฤษฎี eoq หรือ economic order quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้า...

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) คืออะไร ?

First in First out – FIFO (เฟริสอิน เฟริสเอ้าท์) หมายถึง สินค้าใดที่เข้าคลังสินค้าก่อนก็ห...

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า คืออะไร ?

ความหมายของนายคลังสินค้า คือ : บุคคล คือ คนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นประจำ ทำหน้าที่ คือ เก็บรักษาสิน...

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร ?

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) หมายถึง หน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) โดยการตรวจสอบจำนวน คุณลัก...