ระบบการผลิต (Production System) คืออะไร ?

ระบบการผลิต (Production System) หมายถึง การผลิตเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ …

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า มีอะไรบ้าง ?

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า หมายถึง เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้านการจัดส่งสินค้า คือ การกำหนดเงื่อนไขที่จะสามารถลด…

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) หมายถึง สิ่งที่เป็นไปได้ เพื่อนำไปสู่การนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้…

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory)  แบ่งออกได้ดังนี้… 1.สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการสำรองสินค้า เพื่อให้มีปร…

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model) มี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost)ต้นทุนผลิตภัณฑ์ คือ ต้นทุนของพัสดุคงคลังนั้น ๆ…

RFID (Radio Frequency Identification) คืออะไร ?

RFID (Radio Frequency Identification)  หมายถึง ระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ลักษณะเป็นป้ายอิเล็คทรอนิกส์ที่สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านคลื่…