Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


ความแตกต่างระหว่าง ระบบการผลิต (Manufacturing System) กับ กระบวนการผลิต (Production Process)

ความแตกต่างระหว่าง ระบบการผลิต (Manufacturing System) กับ กระบวนการผลิต (Production Process)

ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรั...

บทบาทหน้าที่ erp ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR

บทบาทหน้าที่ erp ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR

บทบาทหน้าที่ ERP (Enterprise Resource Planning) ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR การจัดหาพน...

ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

สรุปประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project Manufact...

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนามว่า Vilfredo Pare...

ข้อแตกต่างระหว่าง Push System (ระบบผลัก) และ Pull System (ระบบดึง)

ข้อแตกต่างระหว่าง Push System (ระบบผลัก) และ Pull System (ระบบดึง)

Push System (ระบบผลัก) และ Pull System (ระบบดึง) หมายถึง การจัดการพัสดุคงคลัง (เช่น วัตถุดิบ ชิ้นงาน...

กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร ?

กระบวนการผลิต (Production process) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระ...

ระบบการผลิต (Production System) คืออะไร ?

ระบบการผลิต (Production System) คืออะไร ?

ระบบการผลิต (Production System) หมายถึง การผลิตเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด...