Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


ความแตกต่างระหว่าง ระบบการผลิต (Manufacturing System) กับ กระบวนการผลิต (Production Process)

ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรั...

บทบาทหน้าที่ erp ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR

บทบาทหน้าที่ ERP (Enterprise Resource Planning) ในทรัพยากรมนุษย์ Human Resource : HR การจัดหาพน...

ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

สรุปประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project Manufact...

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนามว่า Vilfredo Pare...

ข้อแตกต่างระหว่าง Push System (ระบบผลัก) และ Pull System (ระบบดึง)

Push System (ระบบผลัก) และ Pull System (ระบบดึง) หมายถึง การจัดการพัสดุคงคลัง (เช่น วัตถุดิบ ชิ้นงาน...

กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร ?

กระบวนการผลิต (Production process) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระ...

ระบบการผลิต (Production System) คืออะไร ?

ระบบการผลิต (Production System) หมายถึง การผลิตเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด...