Free Trade Zone (เขตปลอดอากร) คืออะไร ?

free trade zone (เขตปลอดอากร) หรือเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน หมายถึง การประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร เป็นอาณาบริเวณที่กรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั…

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ?

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ? ประเภทของคลังสินค้า (type  of warehouse) สามารถจำแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายใน…

กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) คืออะไร ?

กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ (Key logistics Activities) ประกอบด้วย 1. การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ 2. การหาทำเลที่ตั้งของอาคาร โรงงาน คลังสินค้า …

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) คืออะไร ?

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (production information system) หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการทํากิจกรรมต่างๆทางการผลิต แล้วสร้างเป็นฐานข้อมู…

ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คืออะไร ?

inbound Logistics ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ outbound แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ …

ปัญหาคลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

ปัญหาคลังสินค้า (warehouse) ผลของคลังสินค้า (inventory) ไม่แม่นยำ หาสินค้าไม่เจอ เสียเวลาค้นหานาน สินค้าสูญหาย ขาดความน่าเชื่อถือ สินค้าล้นคลัง สินค้า…