จัดอบรม “ISO Internal Audit Training” เตรียมความพร้อมในการ และปรับปรุงคุณภาพสู่มาตราฐานระดับสากล

ในระหว่างเดือนมกราคม 2567  (สำนักงานใหญ่) นำโดยแผนกควบคุมคุณภาพ (QC) จัดการอบรม  ISO Internal Audit Training  ให้กับพนักงานในแต่ละแผนก เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) ประจำปี 2567 โดยการอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมและต่อยอดให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปตามมาตราฐานสากล ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสอดคล้องกันในแต่ละธุรกิจ

BEST Thailand จัดอบรม “ISO Internal Audit Training” เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบ และปรับปรุงคุณภาพสู่มาตราฐานระดับสากล
คุณจอร์จ ชูว์ กรรมการบริษัท อิงค์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน และ CEO เบสท์ ประเทศไทย และเบสท์ สิงคโปร์

คุณจอร์จ ชูว์ กรรมการบริษัท เบสท์ อิงค์ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการลงทุน และ CEO เบสท์ ประเทศไทย และเบสท์ สิงคโปร์  กล่าวถึงความสำคัญของมาตรฐานระบบคุณภาพว่า ISO ถือเป็นการมาตราฐานสากลที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับพนักงานทุกคนในองค์กร และช่วยลดต้นทุนในด้านการบริหารจัดการ โดยที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำการบริหารจัดการด้านคุณภาพ แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดวางระบบบริหารงาน และการประกันคุณภาพ ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เบสท์ ประเทศไทย ได้รับมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 (ไอเอสโอ 9001 เวอร์ชัน 2015) Quality (QMS) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 จาก LRQA ซึ่งเป็นองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินระบบคุณภาพชั้นนำของโลก โดยมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการบริการจัดส่งพัสดุด่วน และการบริหารจัดการคลังสินค้า ณ สำนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า และคลังสินค้าของบริษัทฯ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ ของการให้บริพัสดุด่วนและบริการบริหารจัดการคลังสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ “คุณภาพเป็นแรงผลักดันของเราไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานและบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า”