BEST สานต่อกิจกรรมปันสุขแก่มูลนิธิเด็ก


คุณศิรินทิพย์ จริยคุณ ผู้จัดการแผนก และทีมพนักงานตัวแทน บริษัท เ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่หยุดเดินหน้ากิจกรรมโครงการ “BEST () ปันสุขเพื่อสังคม” ปี 2565 

BEST Express สานต่อกิจกรรมปันสุขแก่มูลนิธิเด็ก

ส่งต่อน้ำใจจากครอบครัวเบสท์ทั่วประเทศแก่เด็กและเยาวชนในมูลนิธิเด็ก ให้ได้มีโอกาสค้นหาทางเลือกทางการศึกษาและมีโอกาสที่ดีสำหรับชีวิตในอนาคต โดยมีเจ้าหน้าที่ตัวแทน มูลนิธิเด็ก (Foundation for Children) เป็นผู้รับมอบ นมกล่องพร้อมดื่มยูเอชที คละรวมจำนวน 2 พาเลท เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือด้านปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้เด็ก ๆ ได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ผ่านโครงการ “” นี้ 

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรที่มุ่งให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ณ มูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา