เบสท์ สนับสนุนผู้พิการเข้าทำงานในองค์กร ร่วมสร้างโอกาสพัฒนาสังคม

ปัจจุบันผู้พิการในไทยที่อยู่ในวัยทำงานหรือผู้พิการที่มีอายุ 15-59 ปี มีอยู่ราว 8.57 แสนคน แต่เป็นผู้พิการวัยทำงานที่ประกอบอาชีพเพียง 2.12 แสนคนเท่านั้น กรมการงาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประเภทจ้างเหมาบริการ เพื่อเชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการที่ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามมาตรา 34 ให้สิทธิแก่คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการตามมาตรา 35 โดยตั้งเป้าหมายให้คนพิการมีงานและรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 20% ภายใน 4 ปี

เบสท์ โลจิสติกส์ สนับสนุนผู้พิการเข้าทำงานในองค์กร ร่วมสร้างโอกาสพัฒนาสังคม

บริษัท เบสท์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงปัญหาการหางานที่ยากลำบากของผู้พิการ จึงได้สนับสนุนการรับผู้พิการเข้าทำงานในแบรนด์ธุรกิจของ  Express () ผู้ให้บริการขนด่วนทั่วไทย จำนวน 7 คน โดยเป็นผู้พิการประเภทหูหนวก และใส่ขาเทียม ซึ่งทั้งหมดได้ทำงานในหน่วยงานของฝ่ายปฏิบัติการ () ทำหน้าที่ในส่วนคัดแยกพัสดุ เช่น คัดแยกสินค้าในส่วนงาน Fast Scan, ยิงบาร์โค๊ด, งานรายงานที่ใช้ Excel, คัดแยกด้วยมือ, คุมเครื่องคัดแยก และงานอื่น ๆ อาทิ งานเย็บกระสอบรวบรวมพัสดุ เป็นต้น

นายเจสัน เชียน ผู้จัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประธานกรรมการ บริษัท เ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เบสท์ โลจิสติกส์ ต้องการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้วยการรับผู้พิการเข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งทางบริษัทเราสามารถรับผู้พิการได้หลายประเภท เช่น การเคลื่อนไหวผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ หูหนวกเป็นใบ้ ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี โดยมีค่าแรงขั้นต่ำตามที่กฏหมายกำหนด นอกจากจะทำงานในส่วนแบรนด์ธุรกิจของ  ในขั้นต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีส่วนงานของแบรนด์ธุรกิจ  (เบสท์ ซัพพลาย เชน) ที่มีงานรองรับในส่วนการแพ็คสินค้า การจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ การขนย้ายสินค้าขาออก เป็นต้น เพราะเราต้องการช่วยเหลือให้ผู้พิการมีรายได้และทักษะอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างหลักประกันทางสังคม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้”