คอร์ส “ (Career Preparation for Road Transport)” เรียนฟรี! เรียนออนไลน์ ของทางวิทยาลัยและเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนจบผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

logisticafefb 4

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน การทำกิจกรรม แบบทดสอบ และข้อสอบทั้งหมด วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563 (ขยายช่วงเวลาเรียน)

เนื้อหาเหมาะกับใคร ? นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

คณาจารย์ผู้สอน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • ดร.ธรินี มณีศรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • อาจารย์ ดร.สรพล บูรณกูล วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • อาจารย์ วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ราคา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • อาจารย์ สุวัฒน์ จรรยาพูน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยศรีปทุม
  • อาจารย์ ศิระ สัตยไพศาล มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (3.30 ชั่วโมงสื่อ)

เนื้อหาที่เรียน การรับจากสินค้าทางถนน , การส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน , การการขนส่งสินค้าทางถนน , การปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน , กระบวนการปฎิบัติงานการขนส่งสินค้าทางถนน , การดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนน , การออกแบบปฏิบัติงานขนส่งสินค้าทางถนน , การการวางแผนการขนส่งสินค้าทางถนน , ทั่วไปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางถนน

ภาษาที่ใช้เรียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น

เรียนจบผ่านเกณฑ์คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนฟรี ได้เลยที่ – https://thaimooc.org/

  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เบอร์ บางเขน 02-579-1111 ต่อ 1518 , ชลบุรี 038-146-123 , ขอนแก่น 043-224-111
  • อีเมล์ : logistics@spu.ac.th
  • ทางเว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/logistics/