วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการพัฒนาผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Staff) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรระยะสั้น มีหลากหลายแผนการเรียนมุ่งเน้นตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ปรับโฉมใหม่ตั้งแต่ปี 2562 ทั้งโลโก้ และหลักสูตร

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กับการปรับโฉมใหม่ทั้งโลโก้ที่แสดงถึงพลังของคนรุ่นใหม่หลักสูตรปรับปรุงใหม่รองรับทักษะในยุคดิจิทัลและเทคนิคการสอนแนวใหม่ที่ถูกใจวัยโจ๋ด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์

New Look Logistics SPU College of Logistics and Supply Chain, SRIPATUM UNIVERSITY

เจ้าของ Motto “The Connectivity of Everything”

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัญลักษณ์ทรงสามเหลี่ยมยังหมายถึงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ ศรีปทุม ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ชลบุรี และขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในแต่ละภูมิภาค (Hub of Logistics Knowledge)

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดเด่นที่น่าเรียน

 • 1. ได้รับคัดเลือกหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทั้งหลักสูตรแบบ Degree และ Non-Degree
 • 2. ความพร้อมด้านการเรียนการสอนในระดับตรี โท เอก และหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย
 • 3. สร้างนักปฏิบัติที่มีความพร้อมในสายงานโลจิสติกส์ด้วยการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 • 4. เป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 • 5. เป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ภายใต้สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 • 6. มุ่งเน้นเทคนิคการสอนแบบ Game-based learning, Project-based learning และ Work-integrated learning
 • 7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติด้านโลจิสติกส์

7 หลักสูตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เรียน 3 ปีครึ่ง
 • ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน.
[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เรียน 3 ปีครึ่ง
 • ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน.
[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เรียน 3 ปีครึ่ง
 • ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน.
 • มีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำ 100%
[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เรียน 2 ปี
 • ภาควันอาทิตย์
 • สำหรับ ปวส.
[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เรียน 2 ปี
 • ภาควันอาทิตย์
 • สำหรับ ปวส.
 • มีรายได้ระหว่างเรียน และได้งานเลย
[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เรียน 4 ปี ตรีควบโท
 • ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน.
 • รับส่วนลด 20 ทุนครอบครัวโลจิสติกส์
[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • เรียน 3 ปี ตรีควบโท
 • ภาคปกติ สำหรับ ปวส.
 • รับส่วนลด 20 ทุนครอบครัวโลจิสติกส์

ภาพกิจกรรมในรั้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สาขานักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ภายใต้กำกับของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์ทดสอบย่อยแห่งที่ 2 ในเขตภาคกลาง

ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบย่อยจำนวนทั้งสิ้น 7 ศูนย์ ประจำในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ระยอง สงขลา ชลบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา และนครปฐม ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมทดสอบจากศูนย์ มากกว่า 1,000 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ความร่วมมือกับองค์กร

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเน้นสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียน ได้แก่

 1. สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 2. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 3. สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 4. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
 5. สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
 6. สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 7. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 8. สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 9. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง
 2. นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า
 3. นักวางแผนและควบคุมการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
 4. นักวางแผนกลยุทธ์
 5. นักวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 6. ผู้ให้บริการด้านตัวแทนรับขนส่งสินค้า
 7. นักวางแผนและควบคุมการจัดซื้อ
 8. ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
 9. นักวางแผนอุปสงค์
 10. Logistics Startup
 11. และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดการเรียนต่อทาง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#


Related Posts