วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยาลัยที่เชื่อมโยงและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในการพัฒนาผู้เรียน (Student) ผู้สอน (Staff) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันต่อสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนกระทั่งถึงปัจจุบันมีทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และหลักสูตรระยะสั้น มีหลากหลายแผนการเรียนมุ่งเน้นตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วม

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ปรับโฉมใหม่ตั้งแต่ปี 2562 ทั้งโลโก้ และหลักสูตร

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กับการปรับโฉมใหม่ทั้งโลโก้ที่แสดงถึงพลังของคนรุ่นใหม่หลักสูตรปรับปรุงใหม่รองรับทักษะในยุคดิจิทัลและเทคนิคการสอนแนวใหม่ที่ถูกใจวัยโจ๋ด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์

New Look Logistics SPU College of Logistics and Supply Chain, SRIPATUM UNIVERSITY

เจ้าของ Motto “The Connectivity of Everything”

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัญลักษณ์ทรงสามเหลี่ยมยังหมายถึงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ ศรีปทุม ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ชลบุรี และขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในแต่ละภูมิภาค (Hub of Logistics Knowledge)

[รีวิวมหาลัย] วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จุดเด่นที่น่าเรียน

 • 1. ได้รับคัดเลือกหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ทั้งหลักสูตรแบบ Degree และ Non-Degree
 • 2. ความพร้อมด้านการเรียนการสอนในระดับตรี โท เอก และหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย
 • 3. สร้างนักปฏิบัติที่มีความพร้อมในสายงานโลจิสติกส์ด้วยการเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 • 4. เป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก กรมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 • 5. เป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ภายใต้สมาคมขนส่งและโลจิสติกส์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
 • 6. มุ่งเน้นเทคนิคการสอนแบบ Game-based learning, Project-based learning และ Work-integrated learning
 • 7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานระดับชาติด้านโลจิสติกส์

7 หลักสูตรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

College of Logistics and Supply Chain Sripatum University 24
College of Logistics and Supply Chain Sripatum University 23
 • เรียน 3 ปีครึ่ง
 • ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน.
College of Logistics and Supply Chain Sripatum University 22
 • เรียน 3 ปีครึ่ง
 • ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน.
College of Logistics and Supply Chain Sripatum University 21
 • เรียน 3 ปีครึ่ง
 • ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน.
 • มีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำ 100%
College of Logistics and Supply Chain Sripatum University 20
 • เรียน 2 ปี
 • ภาควันอาทิตย์
 • สำหรับ
College of Logistics and Supply Chain Sripatum University 19
 • เรียน 2 ปี
 • ภาควันอาทิตย์
 • สำหรับ ปวส.
 • มีรายได้ระหว่างเรียน และได้งานเลย
College of Logistics and Supply Chain Sripatum University 18
 • เรียน 4 ปี ตรีควบโท
 • ภาคปกติ สำหรับ ม.6 / ปวช. / กศน.
 • รับส่วนลด 20 ทุนครอบครัวโลจิสติกส์
College of Logistics and Supply Chain Sripatum University 17
 • เรียน 3 ปี ตรีควบโท
 • ภาคปกติ สำหรับ ปวส.
 • รับส่วนลด 20 ทุนครอบครัวโลจิสติกส์

ภาพกิจกรรมในรั้ววิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นศูนย์ทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สาขานักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ภายใต้กำกับของสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์ทดสอบย่อยแห่งที่ 2 ในเขตภาคกลาง

ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบย่อยจำนวนทั้งสิ้น 7 ศูนย์ ประจำในแต่ละภูมิภาค ได้แก่ เชียงใหม่ ระยอง สงขลา ชลบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา และนครปฐม ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมทดสอบจากศูนย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม มากกว่า 1,000 คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั่วประเทศ ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ความร่วมมือกับองค์กร

ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในด้านการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเน้นสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้เรียน ได้แก่

 1. สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 2. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 3. สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
 4. สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
 5. สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย
 6. สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต
 7. สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
 8. สมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย
 9. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. นักวางแผนและควบคุมการขนส่ง
 2. นักวางแผนและควบคุมการกระจายสินค้า
 3. นักวางแผนและควบคุมและ
 4. นักวางแผนกลยุทธ์
 5. นักวิเคราะห์และโซ่อุปทาน
 6. ผู้ให้บริการด้านตัวแทนรับขนส่งสินค้า
 7. นักวางแผนและควบคุม
 8. ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
 9. นักวางแผนอุปสงค์
 10. Logistics Startup
 11. และอาชีพอื่นๆ อีกมากมาย

สอบถามรายละเอียดการเรียนต่อทาง วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#รีวิวมหาลัย