() ยกระดับคุณภาพด่วนพิเศษ (EMS) ตามระบบควบคุมมาตรฐาน ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นบริการส่งด่วนยอดนิยมของผู้ใช้บริการที่เลือกฝากส่งสิ่งของผ่านไปรษณีย์ไทย ให้มีมาตรฐานการบริการที่เป็นสากล และเป็นไปตามระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

thailandpost

ซึ่งจะเป็นการลดข้อผิดพลาดในด้านความล่าช้า เสียหาย และสูญหายที่เกิดขึ้นในระบบการให้บริการอีกด้วย รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพบริการทั้งการรับฝาก การส่งต่อ และการนำจ่าย เช่น ในการขยายเวลารับฝากบริการ EMS ในประเทศ  (Cut-off Time)

การส่งบริการ EMS จากเดิม

ต้องฝากส่งก่อนเวลา 12.00 น. จะถึงผู้รับปลายทางในวันรุ่งขึ้น เป็นการฝากส่งได้จนถึงสิ้นวันทำการก็จะถึงผู้รับปลายทางในวันรุ่งขึ้น

มีการปรับระบบเพื่อให้การคัดแยกปลายทางเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น และยกระดับคุณภาพการนำจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ /ปริมณฑล และที่ทำการไปรษณีย์ระดับจังหวัด

ส่งสิ่งของในช่วงเช้าจากกรุงเทพฯ ปลายทางกรุงเทพฯ ผู้รับจะได้รับในวันเดียวกัน หรือส่งบ่ายจะได้รับในวันรุ่งขึ้น และส่งสิ่งของจากกรุงเทพฯ ปลายทางต่างจังหวัดผู้รับจะได้รับวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่ดีและรวดเร็วที่สุดตามมาตรฐานของบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในประเทศที่รับฝาก และนำจ่าย ระหว่างที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 48 แห่ง และที่ทำการไปรษณีย์ระดับจังหวัด 74 แห่ง ศูนย์ไปรษณีย์ 16 แห่ง รวมทั้งสิ้น 138 แห่งทั่วประเทศ

สอบถามเพิ่มเติม THP Contact Center 1545 หรือดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ thailandpost.co.th 

No tags for this post.