( Engineering) หรือเรียกอีกชื่อว่า วิศวะโลจิสติกส์ มีที่ไหนบ้าง ?

สาขาวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ (Logistics Engineering) หรือเรียกอีกชื่อว่า วิศวะโลจิสติกส์ จะเน้นการออกแบบ กระบวนการจัดการ ธุรกิจอุตสาหกรรม โรงงาน การออกแบบคลัง การออกแบบระบบการ การกระจายสินค้า และโปรแกรมคำนวณต่าง ๆ

วิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (โลจิสติกส์/กระบวนการอุตสาหกรรม)
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์)
 •  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์และเทคโนโลยีขนส่ง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (อุตสาหการ/โลจิสติกส์)
 • สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE)  สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

 • หลักสูตรภาคปกติ ระดับปริญญาตรี (4 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ทุกสาย) หรือ ปวช. ทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรเทียบโอน ระดับปริญญาตรี (3 ปี) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • หลักสูตรเทียบโอน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี (3 ปี) ภาค เสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือต้องการปริญญาใบที่สอง

หลักสูตรปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์

 • มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาโลจิสติกส์และ (ภาคพิเศษ)
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน