วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร “ SUPPLY CHAIN” หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก

*พิเศษสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อนักศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และรับส่วนลดค่าลงทะเบียน ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรประกาศนียบัตร "LEAN SUPPLY CHAIN" หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน
หลักสูตรประกาศนียบัตร “ SUPPLY CHAIN” หลักสูตรระยะสั้น 6 วัน

สนใจสมัคร และลงทะเบียน 5,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่10 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทางต่างๆ ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

https://www.facebook.com/CLS./photos/a.932205003592913/1677288942417845/

ฟรี! สำหรับศิษย์เก่าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทั้งหลักสูครปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก