หลักสูตรเทียบโอน 

คุณสมบัติ/เงื่อนไข วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา 2 ปีการศึกษา และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

วิทยาลัยและ มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • เรียนวันธรรมดา
 • 02-954-7300

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
 • 02-954-7300 ต่อ 594, 498

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
 • 02-697-6000

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • เรียนวันธรรมดา และนอกเวลาราชการ
 • 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107 สายตรง: 0-2988-4021-4

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 • คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • เรียนรอบปกติ และรอบเสาร์ – อาทิตย์
 • 02-878-500

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยรังสิต

 • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • รับสมัครนักศึกษา 02-791-5510 – 15

*กองทุนกู้ยืม : กรอ./กยศ.

Related Posts