(FedEx ) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความรับผิดชอบดีเด่น ”ระดับโกลด์ จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ครั้งที่ 12 ในการที่จะได้รับรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นนั้น           

โครงการเพื่อสังคมของบริษัทจะต้องมีความแข็งแกร่งในด้านการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในประเทศไทย  อีกทั้งยังต้องดำเนินธุรกิจโดยสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว

image001

เฟดเอ็กซ์ ประเทศไทย ยังสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมอีกมากมายที่สอดคล้องกับนโยบายความแข็งแกร่งทางธุรกิจ อาทิ โครงการ FedEx Safe Kids  Walk This Way ส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน โครงการFedEx/Junior Achievement International Trade Challenge สำหรับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และโครงการ FedEx Career Camp ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ อีกทั้ง พนักงานเฟดเอ็กซ์ในประเทศต่างๆทั่วโลกจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อคืนประโยชน์สู่สังคมทุกปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 

โครงการ FedEx Cares  ของเฟดเอ็กซ์มุ่งส่งเสริมการคืนประโยชน์แก่สังคม โดยเฟดเอ็กซ์จะใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการส่งมอบโอกาสที่ดี และนำเสนอแนวทางในการจัดการกับปัญหาให้กับชุมชนต่าง ๆ มากกว่า 200 ชุมชนทั่วโลกภายในปี 2563

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยให้บริการรับที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ สู่ปลายทางกว่า 220 ประเทศทั่วโลก เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส มีเครือข่ายการขนส่งทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วโลก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการพัสดุด่วนในเวลาจำกัด พร้อมทั้งรับประกันการคืนเงินภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด