จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ด้าน แบบเรียนออนไลน์

fb logisticafe
หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่

  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  • การเปิดเสรีการค้าเกษตร
  • การเปิดเสรีภาคอุตสาหกรรม
  • การเปิดเสรีภาคบริการ
  • องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ
  • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า
  • สุขอนามัยพืชและสัตว์
  • ทรัพย์สินทางปัญญา

เปิดบริการให้กับบุคคลทั่วไป ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เข้ามาเรียนได้ฟรี ไม่มีเพิ่ม

ผ่านทางเว็บไซต์ http://elearning.dtn.go.th/ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่เสียเวลาค่าเดินทาง เรียนตรงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และได้รับใบประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

หากมีข้อสงสัยติดต่อ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02507-7444 , 02507-7555